ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ တုင်းလူႇၶၢမ်ႇ ငိုၼ်းတွင်း ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇၼႃႇၶဝ် ၵူႈတီႈတီႈသေယဝ်ႉ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇ ဢဝ်ငိုၼ်း သိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 June 2019 ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႆႈတၢင်တူဝ် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၶဝ် ၵူႈတီႈတီႈ သေ သိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉ ၽႃႈယၢင်ၶဵဝ် 1000 ၽိုၼ် သၢင်ႉငိုၼ်း 15000 ယွၼ်ႇ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA တပ်ႉၵွင် 701 ပိူဝ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈသိုပ်ႇသူင်ႇပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ ၊ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA တပ်ႉၵွင် 701 လႆႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉဝႆႉတီႈ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉ သိုပ်ႇသူင်ႇထိုင် ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်း ယူႇယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း သိုဝ်ႉၽႃႈယၢင်ၶဵဝ်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းသၢႆၼမ်ႉမၢဝ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ 1137 ယွၼ်ႇ ၊ ၸၢႆးၵၢၼ်ႈငိုၼ်းယီႈထုၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ 500 ယွၼ်ႇ ၊ ၸၢႆးဢွင်ႇလႃႉ ထုင်ႉမိူင်းဝၼ်း 200 ယွၼ်ႇ ၊ ၸၢႆးသွၼ်ႊ ၶူၺ်းမိင်ႊ 200 ယွၼ်ႇ ၊ ပီႈၼွင်ႉထုင်ႉမၢဝ်း 200 ယွၼ်ႇ ၊ ၸၢႆး ဢၢႆႈပေႃႇ မိူင်းပေႃႇ 200 ယွၼ်ႇ ၊ မူင်းသျိင်း မိူင်းလႃႊ 100 ယွၼ်ႇ ၊ မူၺ်မၢဝ်း ၸေႈလၢၼ်ႉ ၾၢႆႇတူင်း 100 ယွၼ်ႇ ၊ ပီႈၼွင်ႉတႂ်ႈၶူင်း 100 ယွၼ်ႇ ၊ သူၺ်ႇမျုႉ ထုင်ႉမိူင်းမိတ်ႈ 100 ယွၼ်ႇ ၊ ၼၢင်းထွၼ်း ၼမ်ႉၶမ်း 100 ယွၼ်ႇ ၊ သိူင်ႊ ႁၢႆးသူၺ်ႇ လႄႈ ယိင်းၶမ်းၼူၼ်း တၢင်ႉယၢၼ်း 100 ယွၼ်ႇ ၊ ႁႃႊထၢႆး ၵိုဝ်မႃႉ 100 ယွၼ်ႇ ၊ ၸၢႆးၸိုၼ်ႈမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း 100 ယွၼ်ႇ ၊ ၸၢႆးလႅင် ပွၵ်ႉၸွမ်လွႆမူၼ်း ဝဵင်းမိူင်း ၵုတ်ႈ ႁႃႈမိုၼ်ႇပျုး ၊ ၸၢႆးဢွမ်ၾႃႉ ဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၶဝ် လၢႆလၢႆၵေႃႉ လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်းတွင်းတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 25 ယဝ်ႉလႄႈ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 24 ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ လၢႆလၢႆလွင်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ငိုၼ်းတွင်းၸိူဝ်းၼႆႉ သူင်ႇထိုင်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶဝ် ၶႂ်ႈႁူမ်ႈငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၸွမ်းထႅင်ႈၼႆ ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈ တီႈၽူႈႁပ်ႉငိုၼ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ယိင်းၼွင်ႉလၢဝ် Wechat ID-Loir758758 လႆႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း