ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ မိူင်းပၢႆးလႄႈ ၸုမ်းၵွင်တိုၼ်းၵၢင် ၸွႆႈၸၢတ်ႈ

ၸွမ်းၼင်ႇတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ မိူင်းပၢႆး လႄႈ ၸုမ်းၵွင်တိုၼ်းၵၢင်ၸွႆႈၸၢတ်ႈ မီးၼၼ်ႉသေ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတင်းၼမ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 December 2019 ၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈမိူင်းပၢႆး လႄႈ ၸုမ်းၵွင်တိုၼ်းၵၢင်ၸွႆႈၸၢတ်ႈ ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး မီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်သေ ဢဝ်ၽႃႈဝႆ 1400 ဝႆ ဢိၵ်ႇတင်း ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတင်းၼမ် တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းထႆး 145,000 ဝၢတ်ႇ ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၵႃႈၼမ်ႉမၼ်းလူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၶူဝ်းၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ပေႃးၼႆၸိုင် တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းထႆး 155,500 ဝၢတ်ႇ(ၼိုင်ႈသႅၼ်ႁႃႈမိုၼ်ႇႁႃႈႁဵင်ႁႃႈပၢၵ်ႇ) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ထိုင်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ်လႄႈ လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ် ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ႁွင်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇငဝ်ႈၸိုင်ႈၵေႃႈ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင်တီႈ ၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈမိူင်းပၢႆး ဢိၵ်ႇတင်း ၸုမ်းၵွင်တိုၼ်းၵၢင် ၸွႆႈၸၢတ်ႈ ဢၼ်လႆႈၵမ်ႉထႅမ် ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတင်းၼမ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈႁဵတ်း ဝႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်တီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၶဝ် ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၵိုၵ်းပိုၼ်းၵႂႃႇ  ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 December 2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢူၺ်းၵေႃႉလီၼႂ်းၾဵတ်ႉပုၵ်ႉ လႆႈတၢင်တူဝ် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ၶဝ် ၵူႈတီႈတီႈသေ  ဢဝ်ဢီႈယႃၵိၼ်/သမ်း တင်းၼမ် တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 467,900 ပျႃး(သီႇသႅၼ်ႁူၵ်းမိုၼ်ႇၸဵတ်းႁဵင်ၵဝ်ႈပၢၵ်ႇ) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ထိုင်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈမိူင်းပၢႆးလႄႈ ၸုမ်းၵွင်တိုၼ်းၵၢင် ၸွႆႈၸၢတ်ႈ

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ် ၼႆယဝ်ႉ။  

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ၵေႃႈ  လႆႈတၢင်တူဝ်ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၼ်ၶဝ်တင်းသဵင်ႈသေ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်း ၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ဢူၺ်းၵေႃႉလီၼႂ်းၾဵတ်ႉပုၵ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈႁဵတ်း ဝႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်တီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၶဝ်ၵႂႃႇ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း