ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ

မိူဝ်ႈလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ်သေ မႅၼ်ႈၽွင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းၼႃး၊ ၽုၵ်ႇမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ် လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 June 2020 (ပ-လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢဝ်ၵွင်ႈဝၢႆႈလင်ယဝ်ႉ ၸွႆႈထႅမ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ထႆၼႃး၊ ၽိူဝ်ၼႃး၊ ႁၢပ်ႇၵႃႈ လႄႈ သွမ်ႈၼႃး တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ (20 June 2020  ပ−လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉၽွင်းၶၢဝ်း ႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ်ၼႆႉ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵႂႃႇမႃး တွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ/ၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လဵၵ်ႉၼုမ်ႇထဝ်ႈ သၢမ်ပၢၼ်ၸဵတ်းသႅၼ်း ၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ်ၶုတ်းႁွင်ႈ ၸွမ်းႁူဝ်ႉႁိူၼ်း မႄးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၸွမ်းၵဵဝ်ႇဝၢၼ်ႈ သေ ယူႇတီႈၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် တေႃႇပေႃးယဝ်ႉ တူဝ်ႈလီငၢမ်း မိူၼ်ၵၼ်။

ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေလႆႈႁပ်ႉႁူႉလွင်ႈ ပၢႆးယူႇလီ ၊ ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တေၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇၶဝ်ႈထိုင်လႆႈယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း