ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်

ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႇလသီႇမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS မီးၼၼ်ႉသေ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 September 2020 ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးတီႈ RCSS/SSA ဝႃႈ မီးၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆသူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸွမ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈတႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၼႆလႄႈ ယူႇတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉသေ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် 1 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်ထႅင်ႈ 6 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 7 ၵေႃႉ၊ သိမ်းလႆႈပႃး ယႃႈမ မိၵ်ႈ WY (218) မဵတ်ႉ ဢိၵ်ႇ ၶိူင်ႈသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ RCSS/SSA ၵူတ်ႇထတ်းယဝ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ လုင်းၵုင်ႇၼ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ဝၢၼ်ႈလူင်ပွၵ်ႉတူၵ်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းသေ ဢဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵႂႃႇၵႃႉၶၢႆ ၸွမ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈတႃႈလႄႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်ထႅင်ႈ 6 ၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႉၺွပ်းလႆႈၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႇလသီႇ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးမီးၼၼ်ႉ တေတိုတ်းပၼ်ယႃႈ ၊ ယူတ်းယႃပၼ် ၊  မူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ် ဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈၸိူဝ်းၶဝ်ၵႂႃႇ  ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈလႆႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ် သေလွင်ႈလွင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၶႂ်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA  ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၽႂ်မၼ်းလႆႈယူႇ ၊ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉသေ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တေၶတ်းၸႂ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ ယူႇယဝ်ႉ။  

ယွၼ်ႉၽေးၶဵၼ်လူင် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၽႄႈလၢမ်းတီႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်သေ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇဝႃႈလဵၵ်ႉၼုမ်ႇထဝ်ႈ သၢမ်ပၢၼ်ၸဵတ်းသႅၼ်းၵေႃႈ လႆႈႁပ်ႉၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် တင်းၼမ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ယႃႇပေၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်လႃးလႃး ႁႂ်ႈဢဝ်ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် လၢတ်ႈၼႄလုၵ်ႈလၢၼ်ၽႂ်မၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း