ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႇလသီႇမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး မီးဝႆႉဝႃႈ “သၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်” ၼၼ်ႉသေ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 15 : 20 မူင်းၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈပွင်ႇလႅင်းတီႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလီငၢမ်းယဝ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၸွမ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈတႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း သေ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် 1 ၵေႃႉ၊ သိမ်းလႆႈပႃး ယႃႈမႃႉ မိၵ်ႈ WY (55) မဵတ်ႉ၊ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 25,500 ပျႃး လႄႈ ၽူင်း 1 လုၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႉၺွပ်းလႆႈၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၸၢႆးဢုတ်ႉ တီႈယူႇပွၵ်ႉပၢင်ႁုင်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း သေ  ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႇလသီႇ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး မီးၼၼ်ႉ တေမူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ် ဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈ မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇ  ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 September 2020 (ဝၼ်းလိူၼ်ၵဝ်ႈမူၼ်း ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ  ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၸွမ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈတႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်းသေ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် 1 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်ထႅင်ႈ 6 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 7 ၵေႃႉ၊ သိပ်းလႆႈပႃး ယႃႈမ မိၵ်ႈ WY (218) မဵတ်ႉ ဢိၵ်ႇ ၶိူင်ႈသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ် မိူၼ်ၵၼ်။

သင်ဝႃႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈလႆႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ် သေလွင်ႈလွင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၶႂ်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပေႃးၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA  ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၽႂ်မၼ်းလႆႈယူႇ ၊ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉသေ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တေၶတ်းၸႂ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ ယူႇယဝ်ႉ။  

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း