ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မႄးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ် လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆသေ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၶုတ်းတၢင်း မႄးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢဝ်ၵွင်ႈဝၢႆႈလင်ယဝ်ႉ ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၶုတ်းတၢင်း မႄးသဵင်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း တႃႇၵႂႃႇမႃးငၢႆႈလူမ်ၸႂ် ဝၢၼ်ႈတေႃႇဝၢၼ်ႈ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတုင် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း လွင်ႈၵႂႃႇမႃး ဝၢၼ်ႈတေႃႇဝၢၼ်ႈၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းလိၼ် ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ်သေ ပေႃးၾူၼ်တူၵ်းမႃးၵေႃႈ ၼမ်ႉထွင်းလူၵ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း ပေႃးပဵၼ်လုၵ်းပဵၼ်ထၢင် မၢင်တီႈသမ်ႉၵႅပ်ႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵႂႃႇမႃးလႄႈ လွင်ႈၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မႃးၸွႆႈႁဝ်းၶႃႈ ၶုတ်းတၢင်း မႄးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်တႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸၢဝ်းလႃးႁူႇ ပၢတ်ႇၶဝ်ႈ တီႈၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈတီႈၼိုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ မိူၼ်ၵၼ်။

ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မႄးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း