ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်

ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႇလသီႇ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS မီးၼၼ်ႉသေ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3 October 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08 : 00 မူင်း ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈပွင်ႇလႅင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လီငၢမ်းယဝ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ပဝ်း ဢိူင်ႇပုင်းထုၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းသေ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼိုင်ႈၵေႃႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးလွႆ ဢႃႇယု 28 ပီႊ လႄႈ သိမ်းလႆႈပႃး ၾူၼ်း 2 လုၵ်ႈ၊ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇ ၶိူင်ႈသူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 October 2020 (ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းမူၼ်း ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 : 45 မူင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၸွမ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး ဢၼ်မီးၽၢႆႇႁွင်ႇ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းသေ တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမ မိၵ်ႈ WY (152) မဵတ်ႉ တီႈတူဝ် ၸၢႆးဝူဝ်ႉ ဢႃႇယု 43 ပီႊ တီႈယူႇ ဝၢၼ်ႈလူင်ပွၵ်ႉတူၵ်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လႄႈ ၸၢႆးထုၼ်းၼေႇဢႃႇယု 16 ပီႊ တီႉယူႇ ဝၢၼ်ႈပၢင်ပဝ်း ဢိူင်ႇပုင်းထုၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း မိူၼ်ၵၼ်။

ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႉၺွပ်းလႆႈၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႇလသီႇ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး မီးၼၼ်ႉ တေတိုတ်းပၼ်ယႃႈ၊ ယူတ်းယႃပၼ်၊ မူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ် ဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈၸိူဝ်းၶဝ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း