ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ယၢၼ်မိူင်း

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ဢၼ်ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉသွႆတင်းၼမ် တီႈၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 19 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယူႇတီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈသဵင် ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ တင်းၼမ် ဢိၵ်ႇတင်း ထႅင်ႈယႃႈယႃ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10 October 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး တၢင်တူဝ်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တင်းသဵင်ႈသေ တုင်းလူႇၶၢမ်ႇငိုၼ်း တီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ၶဝ် ၵူႈတီႈၵူႈတၢင်းသေ လႄႈ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇငိုၼ်း ဢၼ်တုင်းလူႇၶၢမ်ႇလႆႈမႃးၼၼ်ႉသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လႆႈဢဝ်ငိုၼ်းထႆး 49,100 ဝၢတ်ႇ (သီႇမိုၼ်ႇၵဝ်ႈႁဵင်ၼိုင်ႈပၢၵ်ႇဝၢတ်ႇ) လႅၵ်ႈပဵၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈလႆႈ 2,000,000 ပျႃး (သွင်လၢၼ်ႉပျႃး) လႄႈ တၢင်တူဝ်မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးသေ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ထႅင်ႈတင်းၼမ် ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်မီးဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 October 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၼႂ်းထုင်ႉမၢဝ်း သိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတင်းၼမ် တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1,197,000 ပျႃး (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉၼိုင်ႈသႅၼ်ၵဝ်ႈမိုၼ်ႇၸဵတ်းႁဵင်ပျႃး) ဢိၵ်ႇတင်းထႅင်ႈ တူဝ်ငိုၼ်းၶႄႇ (2,000) ယွၼ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် RCSS/SSA မိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း