ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းပၢတ်ႇၶဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင်

ၽွင်းၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ်သဵင်ႈသေ တႄႇၶဝ်ႈၶၢဝ်းၵတ်းမႃးၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းဢဝ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ဢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃးလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ် လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပၢတ်ႇၶဝ်ႈၼႃး တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 5 November 2020 ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢဝ်ၵွင်ႈဝၢႆႈလင်ယဝ်ႉ ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပၢတ်ႇၶဝ်ႈၼႃး တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 6 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉသမ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပၢတ်ႇၶဝ်ႈၼႃး တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မိူၼ်ၵၼ်။

ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်း ၶွပ်ႈၸႂ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈသေ တင်းၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢတ်ႇၶဝ် ဢုပ်ႇပျေႃႇယုမ်ႉၶူဝ်တေႃႇၵၼ်ၵႂႃႇ ၼင်ႇမူၼ်ႈမူၼ်ႈသိူဝ်းသိူဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း