ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပၢတ်ႇၶဝ်ႈ လႄႈ ပုမ်ႇၶဝ်ႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်

ၶၢဝ်းလိူၼ်သိပ်းဢိတ်း လိူၼ်သိပ်းသွင်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽွင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပၢတ်ႇၶဝ်ႈ ပုမ်ႇၶဝ်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ဢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃးၼႆလႄႈ ယူႇတီႈၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵေႃႈ ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပၢတ်ႇၶဝ်ႈ ဢိၵ်ႇ ၶွၼ်ႈၶဝ်ႈ ပုမ်ႇၶဝ်ႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 17 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၶွၼ်ႈၶဝ်ႈ လႄႈ ပုမ်ႇၶဝ်ႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢဝ်ၵွင်ႈပႃးဝၢႆႈလင်သေ ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပၢတ်ႇၶဝ်ႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်တီႈၼိုင်ႈ မိူၼ်ၵၼ်။

ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈသေ လဵင်ႉၶဝ်ႈဝၼ်း ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ်လႄႈ ဢုပ်ႇၵျေႃႇၵၼ်ၵႂႃႇ ၼင်ႇမူၼ်ႈမူၼ်ႈသိူဝ်းသိူဝ်း ယူႇယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်သေလွင်ႈလွင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပူၵ်းပွင်ၽဝၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၼၼ် ၶႂ်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈလီ ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ၽႂ်မၼ်းလႆႈယူႇ၊ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ယူႇတီႈၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တေၶတ်းၸႂ်ၸွႆႈထႅမ် ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း