ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၸုမ်းၼုမ်ႇၸၢႆးယိင်း

ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ငိုၼ်းၵႃႈၶဝ်ႈၽၵ်း ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ်ၼႆသေ ၸုမ်းၼုမ်ႇၸၢႆးယိင်း လမ်းပုၼ်း ၸိုင်ႈထႆး သူင်ႇငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၸုမ်းၼုမ်ႇၸၢႆးယိင်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်းၼုမ်ႇၸၢႆးယိင်း ဢၼ်ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး လမ်းပုၼ်း ၸိုင်ႈထႆး ဢဝ်ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းထႆး 10,000 ဝၢတ်ႇ (ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇဝၢတ်ႇတဵမ်တဵမ်) ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ၵေႃႈ လႆႈတၢင်တူဝ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် ၶဝ်တင်းသဵင်ႈသေ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင်တီႈ ၸုမ်းၼုမ်ႇၸၢႆးယိင်း တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈလႄႈ ယွင်ႈယေႃးဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ ဢဝ်ငိုၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းထႆး 10,000,000 ဝၢတ်ႇ (သိပ်းလၢၼ်ႉဝၢတ်ႇတဵမ်တဵမ်) မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း