ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဢဝ်ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သေ သူင်ႇႁႅင်းၸႂ်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေး လႄႈ ဢွင်ႇပေႉၽူႈၶဵၼ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၼႃႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1,000,000 ပျႃး (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉပျႃးတဵမ်တဵမ်) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA လႆႈတၢင်တူဝ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် တင်းသဵင်ႈသေယဝ်ႉ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင်တီႈ ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဢၼ်မီးၼမ်ႉၸႂ် ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈသေ ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း