ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွၼ်ႉယိူဝ်ႈ တီႇတႃႈမႄးတၢင်း

ၸွမ်းၼင်ႇလၵ်းၼမ်း ပူၵ်းပွင်ၽဝၵူၼ်းမိူင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) မီးၼၼ်ႉသေ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈၸွႆႈထႅမ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွၼ်ႉယိူဝ်ႈ တီႇတႃႈမႄးတၢင်း ပတ်းၽဵဝ်ႈ ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် ၽွင်းၼႃႈတေဢွၵ်ႇဝႃႇ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၵႂႃႇမႃးငၢႆႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ)  ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွၼ်ႉယိူဝ်ႈၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်း လႄႈ တီႇတႃႈမႄးတၢင်း တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၽွင်းသႅင် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 October 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွၼ်ႉယိူဝ်ႈ တီႇတႃႈမႄးတၢင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇတၢၼ်ႇဢေ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မိူၼ်ၵၼ်။

ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွၼ်ႉယိူဝ်ႈ တီႇတႃႈမႄးတၢင်း ပတ်းၽဵဝ်ႈ ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ်သေ ဢုပ်ႇၵျေႃႇမူၼ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်သေလွင်ႈလွင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပူၵ်းပွင်ၽဝၵူၼ်းမိူင်းလႄႈသင်၊ ၶႂ်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈလီ ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ၽႂ်မၼ်းလႆႈယူႇ၊ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ယူႇတီႈၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တေၶတ်းၸႂ်ၸွႆႈထႅမ် ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း