ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၸုမ်းႁူမ်ႈငဝ်းၵတ်းယဵၼ်

ၸွမ်းၼင်ႇတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ႁဝ်းၶဝ် မီးၼၼ်ႉသေ ၸုမ်းႁူမ်ႈငဝ်းၵတ်းယဵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ယႃႈယႃ၊ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း လႄႈ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ တီႈၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်းႁူမ်ႈငဝ်းၵတ်းယဵၼ် ဢၼ်မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ-ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ-ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ-ဝဵင်းမိူင်းလႃး-ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ဢဝ်ယႃႈယႃ၊ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊ ငိုၼ်းၾူၼ်း၊ သွၵ်းတိၼ်ၶဵဝ်၊ ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းၼႂ်း၊ ၼမ်ႉယႃသၢႆႁူဝ် ဢိၵ်ႇတင်း ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း လႄႈ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉထႅင်ႈ လၢႆလၢႆလွင်ႈ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း 1,100,000 ပျႃး (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉၼိုင်ႈသႅၼ်ပျႃးတဵမ်တဵမ်) ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ဢၢပ်ႈဝႆႉပၼ်တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး RCSS ဝဵင်းမူႇၸေႊ ပုၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈသိုပ်ႇသူင်ႇပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ၊ ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် ၸိူဝ်းမီးဝႆႉၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း တင်းသဵင်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈလႄႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း