ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် လႄႈ ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းမူႇၸေႊ

ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ် လႄႈ လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် ၶဝ်ၼႆသေ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ဢိၵ်ႇတင်း ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်း ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 9 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸၢႆးၸၢႆးၶမ်းလႅင်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 200,000 ပျႃး (သွင်သႅၼ်ပျႃးတဵမ်တဵမ်) ဢိၵ်ႇ ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းမူႇၸေႊ 550,000 ပျႃး (ႁႃႈသႅၼ်ႁႃႈမိုၼ်ႇပျႃးတဵမ်တဵမ်) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ငိုၼ်း ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ႁူမ်ႈၵၼ် 30 ၵေႃႉ ၸွႆႈထႅမ်သွၵ်းတိၼ်ၶဵဝ် တႃႇ 130 ၵူႈ တီႈၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA မိူၼ်ၵၼ်။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ၵေႃႈ လႆႈတၢင်တူဝ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် တင်းသဵင်ႈသေ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ယႂ်ႇၼမ်ထိုင်တီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း