ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းပုမ်ႇၶဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢဝ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ဢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈဝႆႉ တီႈၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃးသေ လူဝ်ႇႁႅင်းၵူၼ်းၼႆလႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵေႃႈ လႆႈပုမ်ႇၶဝ်ႈၸွႆႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းပုမ်ႇၶဝ်ႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ် သေလွင်ႈလွင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပူၵ်းပွင်ၽဝၵူၼ်းမိူင်းလႄႈသင်၊ ၶႂ်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈလီ ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ၽႂ်မၼ်းလႆႈယူႇ၊ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ယူႇတီႈၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တေၶတ်းၸႂ်ၸွႆႈထႅမ် ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း