ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း

ၸွမ်းၼင်ႇ ၵၢင်ၸႂ်ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းမီးၼၼ်ႉသေ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉ ၊ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း ငိုၼ်းတွင်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ 701 ထုင်ႉမၢဝ်း ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 July 2019 ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းလွႆၸေႊ မိူင်းဝၼ်း ၸေႊမိူင်းၶၢင် ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉ လႄႈ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢုပ်းသိတ်း/ပုင်းၸိတ်း လႄႈ ၶဝ်ႈသွႆးမမ ၊ ၶဝ်ႈမုၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း ငိုၼ်းတွင်း ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ထိုင်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ 701 ထုင်ႉမၢဝ်းသေ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ် လႄႈ လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် တီႈၵေႃႉသိုၵ်းၶဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 July 2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း လႄႈ မိူင်းဝၼ်း ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 583,000 ပျႃး လႄႈ ငိုၼ်းၶႄႇ 1700 ယွၼ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း