ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တႅပ်းငႃး

ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆသေ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်(ၶူဝ်ၶမ်း) ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 September 2022 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢဝ်ၵွင်ႈဝၢႆႈလင်သေ ၸွႆႈပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း တႅပ်းငႃး/ၸွၵ်းငႃး တီႈၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢဝ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ဢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃးသေ လူဝ်ႇႁႅင်းၵူၼ်းလႄႈ လွင်ႈဢၼ်ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် RCSS/SSA ၸွႆႈတႅပ်းငႃးၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်း ၶွပ်ႈၸႂ်တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 September 2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ(ၶဝ်ႈၶႄႇ) လႄႈ ၸွႆႈတေႃႉတၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း