ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ၸွမ်းၼင်ႇ တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉသေ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း ငိုၼ်းတွင်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 July 2019 ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ယိင်းၼွင်ႉလၢဝ် လႆႈတၢင်တူဝ် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၶဝ် ၵူႈတီႈတီႈသေယဝ်ႉ လႆႈသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽႃႈယၢင်ၶဵဝ် ၊ သိူဝ်ႈသုပ်းလၢႆးၶဵဝ်ၶႅၼ်ပွတ်း 500 ၽိုၼ် သၢင်ႉငိုၼ်းၶႄႇ 4275 ယွၼ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 310,000 ပျႃးသေ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ဢၢပ်ႈဝႆႉပၼ်တီႈ လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး RCSS/SSA ဝဵင်းမူႇၸေႊ ဝႃႈၼႆ ၊ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး RCSS/SSA ဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႈ သိုပ်ႇဢဝ်ငိုၼ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇသူင်ႇထိုင် ႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈၼႂ်းမိုဝ်း ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵႂႃႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ယူႇယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း သိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉပၼ် ၵေႃႈသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းသၢႆၼမ်ႉမၢဝ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ 831 ယွၼ်ႇ ၊ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇတႆး ဢိၵ်ႇႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 500 ယွၼ်ႇ ၊ ၸၢႆးၵၢၼ်ႈငိုၼ်းယီႊထုၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ 500 ယွၼ်ႇ ၊ ၸၢႆးသၢမ်ထုၼ်း လႄႈ ၼၢင်းသူၺ်ႇယူင်ႇ ထုင်ႉမၢဝ်း 300 ယွၼ်ႇ ၊ ၸၢႆးၾတ်း မႄႈသၢႆ မႆႉႁုင်းၶူၼ် မိူင်းထႆး 200 ယွၼ်ႇ ၊ သိူင်ႇႁၢႆႊသူၺ်ႇ + ယိင်းၶမ်းၼူၼ်း ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း 150 ယွၼ်ႇ ၊ ၸၢႆးဢွမ်ၾႃႉ ဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ 130 ယွၼ်ႇ ၊ ၼၢင်းဢေးၶမ်း လႃႈသဵဝ်ႈ 100 ယွၼ်ႇ ၊ မူင်ႊသိင်း မိူင်းလႃႊ 100 ယွၼ်ႇ ၊ ပီႈၼွင်ႉတႆးထုင်ႉမၢဝ်း 100 ယွၼ်ႇ ၊ မွင်ႇၵျေႃႇ လႄႈ ၼၢင်းထွၼ်း ၼမ်ႉၶမ်း 100 ယွၼ်ႇ ၊ ၼၢင်းထွၼ်း ၼမ်ႉၶမ်း 100 ယွၼ်ႇ ၊ ၸၢႆးၶမ်းလူႇ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း 100 ယွၼ်ႇ ၊ ၸၢႆးၸိုၼ်ႈမိူင်း မိူင်းမၢဝ်း 100 ယွၼ်ႇ ၊ ႁႃႊထၢႆ ၵိုဝ်မႃႉ 100 ယွၼ်ႇ ၊ ပီႈၼွင်ႉတႆး တႂ်ႈၶူင်း 100 ယွၼ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၶဝ်ထႅင်ႈ လၢႆလၢႆၵေႃႉ လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်း တင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 26 ယဝ်ႉလႄႈ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 25 ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽႃႈယၢင်ၶဵဝ် ဢိၵ်ႇတင်း ငိုၼ်းတွင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ သူင်ႇထိုင်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းၼႃႈ သိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶဝ် ၶႂ်ႈႁူမ်ႈငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၸွမ်းထႅင်ႈပေႃးၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈၽူႈႁပ်ႉငိုၼ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ယိင်းၼွင်ႉလၢဝ် Wechat ID-loir758758 လႆႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း