ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႃႈသိုၵ်း လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

ၸွမ်းၼင်ႇတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ လႄႈ ၸဝ်ႈသြႃႇၽၶူး မိူင်းသိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃး မီးၼၼ်ႉသေ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉသွႆ ဢိၵ်ႇတင်းငိုၼ်းတွင်း ၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ယူႇၼႃႈသိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 August 2019 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ယိင်းၼွင်ႉလၢဝ် လႆႈတၢင်တူဝ် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ၵူႈတီႈတီႈသေ လႆႈသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉသွႆ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽႃႈယၢင်ၶဵဝ်တႃႇၵင်ႈမုင်း 100 ၽိုၼ် သၢင်ႉငိုၼ်းၶႄႇ 8,500 ယွၼ်ႇ ၵႂႃႇဢၢပ်ႈဝႆႉပၼ်တီႈ လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး RCSS/SSA ဝဵင်းမူႇၸႄႈသေ၊ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး RCSS/SSA ဝဵင်းမူႇၸႄႈၵေႃႈ လႆႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉ သိုပ်ႇသူင်ႇထိုင်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႃႈသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ဢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း သိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉသွႆ ထိုင်ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းသၢႆၼမ်ႉမၢဝ်း ဝဵင်းမူႇၸႄႈ 741 ယွၼ်ႇ၊ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇတႆးဢိၵ်ႇႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 500 ယွၼ်ႇ၊ ၸၢႆးၵၢၼ်ႈငိုၼ်းယီႈထုၼ်း ဝဵင်းမူႇၸႄႈ ပွၵ်ႉၸၢၼ်း 500 ယွၼ်ႇ၊ ၸၢႆးဢၢႆႈၸၢႆး ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမိူင်းၶႄႇ 200 ယွၼ်ႇ၊ ဢေၽဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း 200  ယွၼ်ႇ၊ မျႃႉဢေး သႅၼ်ဝီ 150 ယွၼ်ႇ၊ သိူင်ႁၢႆႈသူၺ်ႇ+ယိင်းၶမ်းၼူၼ်း ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း 150 ယွၼ်ႇ၊ ပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းၽူႈၽူႈဢႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ 100 ယွၼ်ႇ၊ ပီႈၼွင်ႉတႆးမိူင်းမၢဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ 100 ယွၼ်ႇ၊ ပီႈၼွင်ႉတႆးမိူင်းလႃႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ 100 ယွၼ်ႇ၊ ၶမ်းၼွတ်း တၢင်ႉယၢၼ်း 100 ယွၼ်ႇ၊ ၼၢင်းထွၼ်းၼမ်ႉၶမ်း 100 ယွၼ်ႇ၊ ဢၢႆႈသေႃးဝႃႇ ၸေႈၾၢင် ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ – မွင်ႇၵျေႃႇ လႄႈ ၼၢင်းထွၼ်း ၼမ်ႉၶမ်း 100 ယွၼ်ႇ၊ ၸၢႆးၸၢႆး သိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃး 100 ယွၼ်ႇ လႄႈ ဢိင်ႇတင်း ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉ လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်းတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႈႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်းသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 27 ယဝ်ႉလႄႈ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 26 ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၽႃႈယၢင်ၶဵဝ်  ဢိၵ်ႇတင်းငိုၼ်းတွင်း ထိုင်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်းသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 August 2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈသြႃႇၶူး မိူင်းသိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃး လႆႈဢဝ်ငိုၼ်းၶႄႇ 9,200 ယွၼ်ႇ ၸွႆႈထႅမ် ဢၢပ်ႈပၼ်တီႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸူဝ်းမိူင်း ၽူႈၵွၼ်းလုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဝဵင်းၵဵင်းတုင်သေ  ယူႇတီႈၸဝ်ႈၸူဝ်းမိူင်း တေသိုဝ်ႉၽႃႈယၢင်လႄႈ သူင်ႇပၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် မီးၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶဝ် ၶႂ်ႈႁူမ်ႈၸွႆႈထႅမ် ပေႃးၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ ၽူႈႁပ်ႉငိုၼ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ယိင်းၼွင်ႉလၢဝ် Wechat ID – loir758758 ၼႆႉ လႆႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း