ၵေႃႉသိုၵ်း / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး

ၼႂ်းလိူၼ်ၵဝ်ႈ/လိူၼ်သိပ်းၼႆႉ မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈပဵၼ်ၶၢဝ်း  ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ထူၺ်ႈထူဝ်ႇလိၼ်ၸဝ်ႉ၊ ပေႃႉထူဝ်ႇၼဝ်ႈ ၼႆလႄႈ ယူႇတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈ ထူၺ်ႈထူဝ်ႇလိၼ်၊ ပေႃႉထူဝ်ႇၼဝ်ႈ ဢိၵ်ႇ တီႇလႅၼ်သူၼ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 August 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ)  ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ် လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆလႄႈ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈဢဝ်ၵွင်ႈဝၢႆႈလင်ယဝ်ႉ ၵႂႃႇၸွႆႈထူၺ်ႈထူဝ်ႇလိၼ်၊ ပေႃႉထူဝ်ႇၼဝ်ႈ လႄႈ တီႇလႅၼ်သူၼ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 August 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႇမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွမ်းၼႂ်းႁႆႈ လႄႈ ၸွႆႈမႄးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵႂႃႇ ဝၢၼ်ႈတေႃႇဝၢၼ်ႈ တီႈၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မိူၼ်ၵၼ်။

ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ပေႃးတေလႆႈႁပ်ႉႁူႉလွင်ႈ ပၢႆးယူႇလီ၊ ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တေၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇၶဝ်ႈထိုင်လႆႈယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း