ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်

ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၽႃႇသႃႇ၊ သႃႇသၼႃႇ ၼႆၼၼ်ႉသေ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ လႆႈၸွႆႈ ထႅမ်ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 July 2024 (လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းသၢႆႁိူဝ်ႈလႅင်း ႁႅင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းၵႃႈၽၵ်း တီႈၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်ၵမ်တီႈၼိုင်ႈ ပဵၼ်တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းထႆး 4,800 ဝၢတ်ႇ လႅၵ်ႈပဵၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈလႆႈ 573,000 ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 4 July 2024 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းသဵင်ထႅမ် ႁႅင်းမႂ်ႇ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢိၵ်ႇတင်း ပီႈၼွင်ႉၼႂ်းထုင်ႉမၢဝ်းၵေႃႈ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းၵႃႈၽၵ်းတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းထႆး 8,400 ဝၢတ်ႇ လႅၵ်ႈလႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 10 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ၵေႃႈ လႆႈတၢင်တူဝ်ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ် တင်းသဵင်ႈသေ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇၽိူၵ်ႇ ၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈ တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ လႄႈ ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ ၽိုၼ်ဝႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၵႂႃႇဝၼ်းလိုၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း