ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းဢဝ် ႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းထုင်ႉလွႆဢၢၼ်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇ TNLA ၶိုၼ်ႈတိုၵ်း

ၸွမ်းၼင်ႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထုင်ႉလွႆဢၢၼ် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁႂ်ႈၵႂႃႇဢဝ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ၼႆလႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵႂႃႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈလႆႈ 4 ဝၼ်းသေ ထုၵ်ႇ သိုၵ်း TNLA ၶိုၼ်ႈတိုၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းဢဝ် ႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းထုင်ႉလွႆဢၢၼ်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇ TNLA ၶိုၼ်ႈတိုၵ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 25 December 2020 (လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 05:00 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်း TNLA ၶိုၼ်ႈတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈ လွႆဢၢၼ်ၵွင်းၶႃး ၼၼ်ႉဢွၼ်တၢင်းသေ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၵႅပ်ႉၼိုင်ႈ ၊ ထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 06:10 မူင်း သိုၵ်း TNLA ၶိုၼ်ႈတိုၵ်းထႅင်ႈတီႈ လွႆဢၢၼ်ၵွင်းၶႃး လႄႈ ဢၢၼ်းလိုပ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇလႆႈပိုၼ်ႉတီႈ ထုင်ႉလွႆဢၢၼ် ယူႇယဝ်ႉ။

သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တေႃႇထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:00 မူင်း လႄႈ ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈ ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်း TNLA လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း တင်းၼမ်သေထွႆဢွၵ်ႇ ပၢင်တိုၵ်းၵႂႃႇ ၊ ဝၢႆးသေ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇယဵၼ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ ထူပ်းႁၼ် ၵွင်ႈ ၼိုင်ႈလဝ်း ၊ ထူင်သႂ်ႇၶဝ်ႈသၢၼ် (မဵဝ်းသိုၵ်းၸႂ်ႉ) ၊ မႅၵ်ႉၵွင်ႈ 2 မႅၵ်ႉ မီးမၢၵ်ႇၵွင်ႈတဵမ်ပိၵ်း ၊  မိတ်ႈ 1 မၢၵ်ႈ ၊ သိူဝ်ႈၶူဝ်းသိုၵ်း TNLA ၼိုင်ႈၸုမ်ႇ ၊ ပိူဝ်ႉၼိုင်ႈလုၵ်ႈ ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈထႅင်ႈလၢႆလၢႆလုၵ်ႈ လႄႈ ႁွႆးလိူတ်ႈတူၵ်းဝႆႉထႅင်ႈတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းဢဝ် ႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းထုင်ႉလွႆဢၢၼ်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇ TNLA ၶိုၼ်ႈတိုၵ်း

မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 21 December 2020 (လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ)  ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထုင်ႉလွႆဢၢၼ် ဢမ်ႇၶၢမ်ႈလႆႈ လွင်ႈတဵၵ်းတဵင်သိုၵ်း TNLA လႄႈ လႆႈၵႂႃႇယွၼ်း တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁႂ်ႈၵႂႃႇပၵ်းသဝ်း ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၸွႆႈပူတ်းပၼ် မၢၵ်ႇၽႃႇ ၊ မၢၵ်ႇယဵပ်ႇ ၶွင် TNLA ဢၼ်တင်ႈၸႂ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း လႄႈ ၸွမ်းၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်လီလီ လႄႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသေ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ဝူဝ်း ၵႂၢႆး ယဵပ်ႇၺႃးၽႃႇၺႃး မၢၵ်ႇ TNLA လႄႈ လူမ်ႉတၢႆတင်းၼမ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈ လွင်ႈတုၵ်းယွၼ်းၵူၼ်းမိူင်း သေ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇပၵ်း ၼႂ်းထုင်ႉလွႆဢၢၼ် လႄႈ ၵူတ်ႇထတ်းလႆႈမၢၵ်ႇ TNLA တင်းၼမ်။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လွႆဢၢၼ်ၵွင်းၶႃး (ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း13:15 မူင်း) သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇယဵၼ်ဝႆႉ လႄႈ ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉ သိုၵ်း TNLA (ၸုမ်းလဵဝ်) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA မီး 5 ပွၵ်ႈ/ပၢင်တိုၵ်း ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း