ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပၢတ်ႇၶဝ်ႈ

တႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၼႆသေ ယူႇတီႈၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4−5 November 2023 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 6−7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ယူႇတီႈၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပၢတ်ႇၶဝ်ႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းတီႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31 October 2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈၸွႆႈထႅမ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပၢတ်ႇၶဝ်ႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်တီႈၼိုင်ႈၵႂႃႇ မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း