ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA ၸွႆႈပၢတ်ႇၶဝ်ႈပုမ်ႇၶဝ်ႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ၸဝ်ႈၼႃး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ႁႅင်းၵူၼ်းၸၢႆး တႃႇပၢတ်ႇၶဝ်ႈ ၊ ၶွၼ်ႈၶဝ်ႈ ၊ ပုမ်ႇၶဝ်ႈ တီႈၼႂ်းတူင်ႈၼႃး  သေ ယူႇတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 01 December 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸဝ်ႈၼႃး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ  ၵမ်ႉၼမ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၵ်း တေမီးၼၢင်းယိင်း လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆးသမ်ႉ မီးဢေႇသေ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵၢၼ်ငၢၼ်းပေႃးတေၸဵဝ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေ ဢမ်ႇႁိူဝ်ႉႁႅင်း ၼၼ်ႉ   ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ပၢတ်ႇၶဝ်ႈ ၊ ၶွၼ်ႈၶဝ်ႈ ၊ ပုမ်ႇၶဝ်ႈ တီႈၼႂ်းတူင်ႇၼႃး ယူႇယဝ်ႉ။

ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA ၸွႆႈပၢတ်ႇၶဝ်ႈပုမ်ႇၶဝ်ႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ −  ၽွင်းၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းသူၼ် လူဝ်ႇပၢတ်ႇၶဝ်ႈ ပုမ်ႇၶဝ်ႈၽႂ်မၼ်း လႄႈ ႁႅင်းၵူၼ်းၵေႃႈ ၶႂ်ႈလႆႈယၢပ်ႇဝႆႉၶႃႈ ၊ ၵမ်ႉၼမ်တႄႉ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈႁဝ်း တေမီးၼၢင်းယိင်း မိူၼ်ၼင်ႇႁၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ပုမ်ႇၶဝ်ႈဝႆႉၵူၺ်း ထႅင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈၸင်ႇတေပေႃႉၶဝ်ႈၶႃႈ − ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈပၢတ်ႇၶဝ်ႈ ၊ ၶွၼ်ႈၶဝ်ႈ ၊ ပုမ်ႇၶဝ်ႈ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၼႃးၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းႁူမ်ၸူမ်းသိူဝ်း လႄႈ လႆႈႁဵတ်းၶဝ်ႈၽၵ်းဝၢၼ် လဵင်ႉၵေႃႉသိုၵ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တင်းသဵင်ႈ ယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၸူဝ်ႈၽွင်းငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်သိုၵ်း/ၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇပႆႇသုၵ်ႉသၢၵ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ်ၼႆႉ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တိုၼ်းမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵူႈလွင်ႈလွင် ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း