ၵျုႇပၼ်ႇ ဢမ်ႇပႆႇတွၼ်ႈႁပ်ႉ ၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ

ၽွင်းတၢင်ၸုပ်ႈမႂ်ႇ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇတႅၼ်းတၢင်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းၽွင်းတၢင်ၵဝ်ႇ တီႈမိူင်းၵျုႇပၢၼ်ႇၼႆသေ ၵျုႇပၢၼ်ႇပႆႇယွၼ်းဢွၵ်ႇပၼ် ဝႂ်ဝီႇသႃႇ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 22 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Kyodo ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၵျုႇပၢၼ်ႇ လႆႈပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ လွင်ႈတႃႇတေဢွၵ်ႇပၼ် ဝႂ်ဝီႇသႃႇ ၵူၼ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 2 ၵေႃႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးမႂ်ႇသေ တေႁႂ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တႅၼ်းတၢင် ၵူၼ်းၽွင်းတၢင်ၵဝ်ႇ 2 ၵေႃႉ တီႈမိူင်းၵျုႇပၢၼ်ႇ ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လိုပ်ႈဢွၵ်ႇႁႂ်ႈပူၼ်ႉတၼ်းႁဵင်းၵူၼ်းၽွင်းတၢင်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈသၢမ် March 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Kyodo တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ယူႇတီႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၵျုႇပၢၼ်ႇ ဢွၵ်ႇပၼ်ဝႂ်ဝီႇသႃႇ ၵူၼ်းၽွင်းတၢင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉယူႇၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၼပ်ႉၸင်ႈတူၺ်းၽွၼ်းလီၽွၼ်းၸႃႉဝႆႉယူႇ ဢမ်ႇပႆႇထိုင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ တႃႇတေႁဵတ်းဝႂ်ဝီႇသႃႇပၼ်သင်သေလွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit: AFP

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၵျုႇပၢၼ် ယင်းတိုၵ်ႉယွမ်းႁပ်ႉ ၵူၼ်းၽွင်းတၢင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 2 ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လိုပ်ႈဢွၵ်ႇႁႂ်ႈပူၼ်ႉတၼ်းႁဵင်းၼၼ်ႉယူႇ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းၽွင်းတၢင် 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႈယဝ်ႉ၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵျုႇပၢၼ်ႇ တိုၵ်ႉပၼ်ၶႂၢင်ႉၵူၼ်းၽွင်းတၢင် 2 ၵေႃႉၼႆႉ ယူႇၼႂ်းမိူင်းၵျုႇပၢၼ်ႇ လႄႈ တိုၵ်းၶတ်းၸႂ်ႁႃလွၵ်းလၢႆး ႁႂ်ႈၵူၼ်းၽွင်းတၢင် လႆႈသိုပ်ႇႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း ၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸုပ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၵျုႇပၢၼ်ႇႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပဵၼ်ၽွင်းတၢင် ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း NLD  လႄႈ မႅၼ်ႈၸွမ်းလွၵ်းပိူင် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ၊ ၵွပ်ႈၵျုႇပၢၼ်ႇ တိုၼ်းပႆႇယွၼ်းႁပ်ႉလႆႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉမႃးတီႈ ၵၢၼ်ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ မီးလွင်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈမိူင်းၵျုႇပၢၼ်ႇ လႄႈ ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ လႆႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ်တူဝ်ၽူႈၼမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ဢၼ်ၸႂ်ႉလၢႆးဢုပ်ႉပိူင်ႇ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၽွင်းငၢမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉမႃးတႃႇသေႇ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း