ၵျုႇမၼီႇ လႄႈ ဢိၼ်းတီးယႃး တေသူင်ႇႁိူဝ်းတိုၵ်း ၵႂႃႇၸွမ်းလင် ႁိူဝ်းဢင်းၵိတ်း ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်း

ဝၢႆးသေ မိူင်းဢင်းၵိတ်း သူင်ႇႁိူဝ်းတေႃႉတၢင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်းယဝ်ႉ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး လႄႈ မိူင်းၵျုႇမၼီႇၵေႃႈ တေဢဝ်ႁိူဝ်းတိုၵ်းၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်း ၼႂ်းၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇ ပွတ်းၸၢၼ်းမိူၼ်ၵၼ်ၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 4 August 2021 (လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ႁိူဝ်းတိုၵ်း၊ ႁိူဝ်းတေႃႉတၢင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းတင်းၼမ် 4 လမ်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်း ၸုမ်း QUAD ဢၼ်မီးတပ်ႉသိုၵ်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ မိူင်းၵျုႇပၢၼ်ႇ  လႄႈ မိူင်းဢေႃးသတြေးလီးယႃး တေၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သႅၼ်းႁိူဝ်းတိုၵ်းဢၼ်မိူင်းဢိၼ်းတီး တေႁေႃႈၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်း ပွၵ်ႈၼႆႉ တေမီးႁိူဝ်းတိုၵ်း Frigate ႁိူဝ်းတိုၵ်း  Corvette ဢၼ်ယႃႉၽျႅၵ်ႈလႆႈႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ လႄႈ ႁိူဝ်းတိုၵ်း  Corvette တႃႇၼမ်းၼႃႈပၢင်တိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 August 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်း မိူင်းၵျုႇမၼီႇ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၽွင်းယၢမ်း တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁိူဝ်းတိုၵ်း တေၶဝ်ႈၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 20 ပီႊ၊ ပိူဝ်ႈတႃႇၵႂႃႇႁူမ်ႈႁႅင်းသိုၵ်းၵၼ် တင်းလၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇ-ပႄႈသိၾိၵ်ႇ Indo-Pacific ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းဢၼ် ၶႄႇ ၶတ်းၸႂ်ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ဢၢၼ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်း မိူင်းလဵဝ်ၼၼ်ႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း မိူင်းၵျုႇမၼီႇ လၢတ်ႈဝႃႈ တေဢဝ်ႁိူဝ်းၵႂႃႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ ဝူၼ်ႉဝႆႉဝႃႈ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇၵႄႈၵၢင် ၶႄႇ လႄႈ ထႆႇဝၼ်ႇၶႅၼ်ႈၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇႁိူဝ်းတိုၵ်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ၵူၺ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ လွင်ႈၼႆႉတိုၼ်းၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈဝႃႈ လုမ်ႈၾႃႉဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ လွင်ႈဢၼ်ၶႄႇဢၢင်ႈဝႃႈ ၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်း တိုၼ်းပဵၼ်ၶွင်မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 July 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ မိူင်းဢင်းၵိတ်း လႆႈဢဝ်ႁိူဝ်းတေႃႉတၢင်ႇ ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း Queen Elizabeth ႁိူဝ်းဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်သုင် 3 ႁဵင်လၢၼ်ႉပွၼ်းတ် (ငိုၼ်းဢင်းၵိတ်း)ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်း ပွတ်းတွၼ်ႈတႂ်ႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးႁိူဝ်းတိုၵ်းတင်းမူတ်း 8 လမ်း တႃႇ 3 လမ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ႁိူဝ်းတိုၵ်းမိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Global Times ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် မိူင်းဢင်းၵိတ်းဝႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းဢင်းၵိတ်း တင်ႈၸႂ်မႃးယွၵ်ႈၶၢတ်ႈယွၵ်ႈမွၼ်ႇ တေႃႇတပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇယူႇၵေႃႈ ၶႄႇ တေႁႃလွၵ်းလၢႆးတုမ်ႉတွပ်ႇ မိူင်းဢင်းၵိတ်းၶိုၼ်းၼင်ႇႁၢႆႉႁႅင်း လူၺ်ႈတေဢမ်ႇႁႂ်ႈမီး သဵၼ်ႈတၢင်းတႃႇတေ ပၢႆႈလွတ်ႈလႆႈၼၼ်ႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း