ၵျူဝ်းၶျူဝ်ႇဝွင်ႇ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးႁပ်ႉတၢင်းၽိတ်း ႁႂ်ႈလုမ်ႈၾႃႉႁူႉထိုင် လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 23 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၵျူဝ်းၶျူဝ် ဝွင်ႇ (Joshua Wong) ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ႈတႃႇ လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ ဢွၵ်ႇမႃး ယွမ်းႁပ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ တူဝ်မၼ်း မီးတၢင်းၽိတ်းယူႇ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉသေ ဢွၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ၸူႉတုမ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈပႃႈၼႃႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈပီႊပူၼ်ႉမႃး ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈပီႊ 2014 ၵျူဝ်းၶျူဝ်ဝွင်ႇ (Joshua Wong) ၽွင်းဢႃႇယုမၼ်းၸၢႆးလႆႈ 17 ပီႊၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ မွၵ်ႈသႅၼ်ပၢႆ လုၵ်ႉႁိုၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ယွၼ်းသုၼ်လႆႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇသေ ထိုင်မႃးယၢမ်းလဵဝ် ပီႊ 2020 ၼႆႉ ဢႃႇယု မီး 24 ပီႊ ယဝ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈတူဝ်မၼ်းၸၢႆးသေ လႆႈတေႃႇသူႈၶတီး (ဢမုႉ) တီႈလုမ်းတြႃးဝႆႉ  ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈတေတူၵ်းၶွၵ်ႈ လႆႈမွၵ်ႈႁႃႈပီႊၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ သင်ဝႃႈ ၼႄလႆႈဝႃႈ ႁဵတ်းၽိတ်းတႄႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းၸၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ၽွင်းတူဝ်မၼ်းၸၢႆး ပၢႆႇလႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်းလုမ်းတြႃး ၼၼ်ႉ မၼ်းလၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ သင်ဝႃႈမၼ်းထုၵ်ႇပလိၵ်ႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ် ၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ် ၵေႃႈ ဢမ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးၼင်ႇၵဝ် ယွၼ်ႉဝႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တိုၼ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈယူႇၼႂ်းၶွၵ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

“လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵဝ်ၶႃႈယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၵေႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇႁႂ်ႈ လုၵ်ႈလုမ်ႈၾႃႉႁူႉထိုင် ၵႃႈၶၼ် လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈတူင်ႉၼိုင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႄမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇ ပေႉသမ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၵေႃႈယဝ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁွင်ႈၵွင်ႇႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇပၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵေႃႈယဝ်ႉ လႄႈႁူမ်ႈပႃး တေၸႂ်ႉဢႃႇၼႃႇ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ တေဢမ်ႇ ၵိုတ်းယိုတ်းယိူင်းမၢႆၵဝ်ၶႃႈလႆႈ” ဝႃႈၼႆ။ 

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Reuters လၢႆးငၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ တီႈၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ပီႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉတႄႉ တူဝ် ၵျူဝ်းၶျူဝ် ဝွင်ႇ (Joshua Wong) ၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ် ၶဝ်ႈပႃးၼႄတူဝ်ၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼၼ်ႉသေတႃႉၵေႃႈ လွင်ႈမၼ်းယူႇတၢင်းလင်သေ တူင်ႉၼိုင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇႁၼ်ႉၸႂ် ႁၢဝ်ႉႁႅင်းဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

လိူၼ်ထူၼ်ႈႁူၵ်း June 2020 ပူၼ်ႉမႃး ဝႆးသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ မၵ်းမၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း မၢႆမီႈလွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈမႂ်ႇ တီႈၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ ၵႂႃႇယဝ်ႉၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆ ၸူဝ်ႈမူင်းၼၼ်ႉၵူၺ်း  ၵျူဝ်းၶျူဝ်ဝွင်ႇ လႆႈပိုတ်ႇၽၢဝ်ႇမွတ်ႇယႃႉပႅတ်ႈ ၸုမ်းဢၼ်မၼ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇတၢင်ႈမႃး ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ႈတႃႇလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ လူၺ်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ် ၵၢၼ်တုမ်ႉတွပ်ႇ လွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈတေႃႇၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

မၢႆမီႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈမႂ်ႇ ဢၼ်မိူင်းၶႄႇ ၶဵၼ်တႅမ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်ႉပၼ်တီႈၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ တုၵ်းယွၼ်းသုၼ်လႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ ႁၢမ်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တူင်ႉၼိုင် တၢင်းၵၢၼ်မိူင်း ႁၢမ်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းတၢင်းၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ သေ သင်ဝႃႈၽူႈလႂ်ၽႂ်ပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈၼႆႉၵေႃႈ မီးတၢင်းၽိတ်းတေၸၢင်ႈတူၵ်းၶွၵ်ႈလႆႈဝႃႈၼႆ။

Photo – credit to owners

ဢၵတ်သ်ႉၶျေႃး Agnes Chow  ၵေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈၸွမ်း ၵျူဝ်းၶျူဝ်ဝွင်ႇ Joshua Wong မႃးၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးႁပ်ႉဝႃႈႁဵတ်းၽိတ်း ၵဵဝ်ႇလွင်ႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် မိူဝ်ႈပီႊ 2019 ပူၼ်ႉမႃး ၼၼ်ႉသေ ဢၢႆဝႅၼ်လမ်  (Ivan Lam) ၵေႃႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ၽူႈၵေႃႇတၢင်ႈၸုမ်းထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တႃႇဢွၵ်ႇမႃးႁပ်ႉ တၢင်းၽိတ်း မိူၼ်ၵၼ်ယူႇဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ ၵျူဝ်းၶျူဝ်ဝွင်ႇ Joshua Wong ၵေႃႈ လႆႈတေႃႇသူႈၶတီး (ဢမု) ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် မိူဝ်ႈပီႊ 2019  လႄႈ 2020 ၼၼ်ႉယူႇသေ  မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီႊ 2020 ၼႆႉၵေႃႈ တူဝ်မၼ်း လႆႈတူင်ႉၼိုင်ႈၸွမ်း ၸုမ်းလဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်း ၼႆႉသေ သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ လွင်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ တီႈၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင် ၼၼ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။ 

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈ ၶဝ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႂ်းသၽႃး မိူဝ်ႈပီႊ 2019 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ ၼႂ်းပီႊ2020 ၼႆႉ ၵျူဝ်းၶျူဝ်ဝွင်ႇ (Joshua Wong) လႆႈတူၵ်းၶွၵ်ႈယူႇ ၶၢဝ်းတၢင်းႁႃႈဝူင်ႈ သေ လႆႈပွႆႇတူဝ်ႇဢွၵ်ႇ မႃးၶိုၼ်း ၼႂ်းလိူၼ် ထူၼ်ႈႁူၵ်း ဝၼ်းထီႉ 16 (16 June  2020) ၽွင်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ တိုၵ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းယူႇၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

 မိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ထတ်းသၢင်ႈလွင်ႈ ၵျူဝ်းၶျူဝ်ဝွင်ႇ (Joshua Wong) လႄႈ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ႈ တႃႇလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵုၼ်ႁွင်ၵွင် ၵမ်းၵမ်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၼၼ်ႉဝႃႈ မိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၶဝ်ယၢမ်ႈလၢတ်ႈၵၼ်တၢင်း ပီႉတိတ်သ်ႉသျႃႉဝႃႈ တေပၼ်ႁွင်ႈၵွင်ႇ မီးသုၼ် လွတ်ႈလႅဝ်းဢုပ်ႉပိူင်ႁၢင်းၶေႃ ၶၢဝ်းတၢင်း 50 ပီႊ တေႇဢဝ်ပီႊ 1997 ၼၼ်ႉမႃး ဝႃႈၼႆ။

မိူင်းၶႄႇတႄႉ ဢမ်ႇသုၼ်ၸႂ် လွင်ႈၼွၵ်ႈမိူင်းၵဝ်ၼႄးလႄႈ လၢတ်ႈဝႃႈၵဵဝ်ႇလွင်ႈ ၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင် ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၾႆးၼႂ်းမိူင်းၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း