ၵျူဝ်း ပၢႆတႅၼ်ႇ ဝႆႉလွင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇသေ လူင်းႁႃသဵင် ဝၢႆး တူဝ်ႇၼႄ ထရမ်ႉ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်

ဝၢႆးသေ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ လႆႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယဝ်ႉ ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်ယူႇတီႈ ႁူင်းယႃတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ၵၢၼ်သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵျူဝ်း ပၢႆတႅၼ်ႇ (Joe Biden) ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 4 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉၵေႃႈ လႆႈဢဝ်လွင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇသေ သူၼ်းတုမ်လၢတ်ႈၵႂႃႇ။

ၵျူဝ်း  ပၢႆတႅၼ်ႇ (Joe Biden) ၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈလႆႈပၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်ဝႆႉ တႃႇထုၵ်ႇလိူၵ်ႈလႆႈပဵၼ် ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၽၢႆႇၶႄႉၶဵင်ႇၵၼ်တၢင်း တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ လႄႈ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသေ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 29 September 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉ လႆႈၶႄႉၶဵင်ႇၼမ်ႉၵႂၢမ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈ လွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႇမီးၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊  လွင်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ ပၢႆးယူႇလီ လွင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ဝႃႈ တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ လႆႈၶိုၼ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်ယူႇတီႈႁူင်းယႃ တႃႇတူဝ်ၵျူဝ်းပၢႆတႅၼ်ႇ (Joe Biden) ၵေႃႈ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း သွင်ပွၵ်ႈသွင်ၵမ်းသေတႃႉ ဢမ်ႇထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ဝႃႈၼႆ။ 

ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၵျူဝ်း ပၢႆတႅၼ်ႇ (Joe Biden) လႄႈ မေးၼၢင်း ၵျေး (Jill)  လူင်းသူၼ်းတုမ် တီႈၸႄႈမိူင်းၾလေႃႇရီႇတႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတၢင်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်တေထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 3 လိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်းဢဵတ်း (3 Nov 2020) ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၸူဝ်ႈၽွင်း တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃ ယူတ်းယႃတူဝ်ယူႇၼႆႉ ယူႇတီႈတူဝ် ၵျူဝ်း ပၢႆတႅၼ်ႇ တႄႉ မွၵ်ႈလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၼ်ႁႅင်းၸႂ် လႄႈ တုၵ်းယွၼ်းလၢတ်ႈႁႂ်ႈ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ယူႇလီၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းဝႆးဝႆးၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၵႅမ် ၵျူဝ်း ပၢႆတႅၼ်ႇ လႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈ တီႈၼႂ်းပၢင်သူၼ်းတုမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႃႈ သင်ဝႃႈ ၵျူဝ်း ပၢႆတႅၼ်ႇ ပဵၼ်ၽူႈၵေႃႉလႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵုမ်းထိင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ တေၶႅမ်ႉလိူဝ် တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ယူႇဝႃႈၼႆသေ ႁႃသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၶိုၼ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်ယူႇတီႈႁူင်းယႃၼႆႉ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉၵေႃႈ ဢတ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ႈ လၢတ်ႈထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ယူႇတီႈတူဝ်မၼ်းသေ လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉ လွင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယဝ်ႉ လႆႈတူဝ်ထူပ်းၼမ်တႄႉတႄႉ ဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇ လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်ၼႂ်း ပပ်ႉလိၵ်ႈပပ်ႉလၢႆးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ထူဝ်ႇၼီႇ ပလိၼ်ႇၵႅၼ်ႇ (Tony Blinken) ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၵျူဝ်း ပၢႆတႅၼ်ႇ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈပေႃႇလသီႇၼွၵ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢွၵ်ႇမႃးတုမ်ႉတွပ်ႇလၢတ်ႈၶိုၼ်း တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ၵမ်းလဵဝ်ဝႃႈ “တူၵ်းလိုၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉယူဝ်ႉ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ထိုင် 2 သႅၼ်ပၢႆယဝ်ႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈပဵၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇႁူႉႁႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် ယွၼ်းသူးပၼ် ႁႂ်ႈၸဵဝ်းၶႅၼ်းၶိုၼ်းလႄႈ ႁႂ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်းယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ၼႆႉ ၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃယူတ်းယႃတူဝ်ယူႇၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၽၢႆႇႁႃသဵင်ႈၸုမ်း တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉတူင်ႉၼိုင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ တႃႇလႆႈငိုၼ်း ၸွႆႈထႅမ် လႄႈ တႃႇတေပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉယူႇသေ မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ယင်းမီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ တေၸၢင်ႈလႆႈလူင်းႁူင်းယႃသေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ်ယူႇ ၵူၺ်းၼႃႇ ၽၢႆႇမေႃယႃၵေႃႈ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈၼႄလွင်ႈငဝ်းလၢႆးၸွမ်ၸိုင်ႈ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ၵၢၼ်သူၼ်းတုမ် တူဝ်ႇၼႄ ထရမ်ႉ ၶဝ် ၸွမ်းထတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵျူဝ်း ပၢႆတႅၼ်ႇ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19  သေ ၶတ်းၸႂ်ႁႃသဵင် ၽွင်းတူဝ်ႇၼႄႇထရမ်ႉ ၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မီး ၸဵတ်းလၢၼ်ႉသီႇသႅၼ်ပၢႆ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈ မီးယူႇသွင်သႅၼ်ပၢႆ လႄႈ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီး ၵူၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းတၢႆ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉယူႇ။

ၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ်သူၼ်းတုမ် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵျူဝ်း ပၢႆတႅၼ်ႇ လႆႈလၢတ်ႈၼႄ ၽူႈတေပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်တင်းသဵင်ႈ ၵဵဝ်လူၺ်ႈလွင်ႈမၼ်း တေၶိုၼ်းမႄးႁဵတ်းႁိုဝ် ၵုမ်းၶိုၼ်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဝၢႆးလင်တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆသေ ႁႃသဵင်တီႈ ၸႄႈမိူင်းၾလေႃႇရီႇတႃႇယူႇ။

ယွၼ်ႉပဵၼ်ငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်း လႄႈ ႁႄႉၵင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇတိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇၶၵ်ႉၵၢၼ် ပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇမီးၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လႆႈပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ လူၺ်ႈတၢင်းဢွၼ်ႇလၢႆး (Online) မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ သူင်ႇၽိုၼ်ႇလိၵ်ႈ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းယဝ်ႉ သွင်သၢမ်ဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းပၼ်ႁႅင်း ၵျႃဝ်း ပၢႆတႅၼ်ႇၵေႃႈ ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးလိူဝ် ၵူၼ်းပၼ်ႁႅင်း တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉဝႆႉယူႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႂ်းသၢမ်ပုၼ်ႈသွင်ပုၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးတၢင်းဝူၼ်ႉဝႃႈ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းလႆႈ သင်ဝႃႈမၼ်းဢဝ်လွင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ ပဵၼ်ယႂ်ႇသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ဝႃႈၼႆယူႇ။

ၸဝ်ႈပၢႆးပိုၼ်းတီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၵျူဝ်း ပၢႆတႅၼ်ႇ တႄႉ ဢမ်ႇပေႃးလူဝ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃသဵင်ၼမ်ယဝ်ႉ ၽွင်း တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ တိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်သေ ယူတ်းယႃတူဝ်ယူႇၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁၼ်တႂ်ႈတႃယဝ်ႉဝႃႈ ၽႂ်ၵေႃႉလႂ် ႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်သေ ၵုမ်းထိင်းၸိူဝ်ႉမႅင်းဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ပႆႇၸၢင်ႇႁူႉလႆႈဝႃႈ ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇၼမ်ႉၵႂၢမ်း ၽူႈၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 15 လိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်း (15 Oct 2020) ၼႆႉ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ၸွင်ႇတေၸၢင်ႈမႃးၶိုၼ် ႁွတ်ႈလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

တႃႇတေၶိုၼ်ႈႁွတ်ႇၸွမ်း ၼႂ်းပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇၼမ်ႉၵႂၢမ်း ၽူႈၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၼႆႉတႄႉၵေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵႅမ် တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ မႆႉ ပႅၼ်း (Mike Pence) လႄႈ လုၵ်ႈၸၢႆး တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ (Donald Jr) လႆႈပၼ်သဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင်တႃႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလွင်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း − Reuters

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း