ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ လၢတ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ တေၵႅတ်ႇၶႄ ထႆႇဝၼ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸွမ်ၸိုင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵျူဝ်းပၢႆႇတႅၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်မီး ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ မိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းၼႂ်းဢေးသျႃးပွတ်းဢွၵ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႃႈ “ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်းမၼ်ႈၵိုမ်းၼင်ႇႁိၼ်ၽႃ လွင်ႈဢၼ်တေလႆႈၵႅတ်ႇၶႄထႆႇဝၼ်ႇ”  ဝႃႈၼႆ။

ၵျူဝ်းပၢႆႇတႅၼ်ႇ မႆႈၸႂ်ၼိူဝ်ထႆႇဝၼ်ႇတေႉတေႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၶႄႇ ဢၼ်ႁဵတ်းတေႃႇထႆႇဝၼ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ် “တဵၵ်းတဵင်” လႄႈ ပူၼ်ႉပဵၼ်တေႃႇလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်း ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈၼႆႉ ၼႆသေ လၢတ်ႈပႃးတီႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇဝႃႈ “ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၽွမ်ႉတေယူႇၽၢႆႇလဵဝ်ၵၼ်တင်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇတေၵႅတ်ႇၶႄ လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းတၢင်းပၢင်ႇလၢႆႇလႄႈ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ၊ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း” ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇတၢင်း လီႇၶိူဝ်ႉသျႅင် Li Keqiang ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းၶႄႇ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢေးသျႃးပွတ်းဢွၵ်ႇပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ လႆႈလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ဢႃႇသီႇယၼ်ႇဝႃႈ “ဢၼ်လႆႈထိင်းသိမ်းဝႆႉ လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်း၊ လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၼႂ်းသဵၼ်ႈတၢင်းႁိူဝ်း လႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၼိူဝ်လႅၼ်ၶႅၼ်ႈၼႃႈၾႃႉ ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇၵူႈၵေႃႉသေ ပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူၼ်ပဵၼ်ႁိူၼ်းႁဝ်းၵူႈၵေႃႉ ယူႇသဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ” ၼႆယူႇ။

ပွတ်းတွၼ်ႈဢေးသျႃးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ်  ဢႃႇသီႇယၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်တီႈဢၼ် လမ်ႇလွင်ႈ လွင်ႈယႂ်ႇမႃးသေ လႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ ၶႄႇၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေၶႄႇၶဝ်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈတင်းၼမ် ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်းယဝ်ႉ ထႅင်ႈႁႅင်း မိပ်ႇငႅၼ်းၸူးထႆႇဝၼ်ႇ တၢင်းၵၢၼ်မိူင်းလႄႈၵၢၼ်သိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၵျူဝ်းပၢႆႇတႅၼ်ႇ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေတႄႇပိုတ်ႇဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တင်း မိူင်းဢၼ်ၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်တင်းၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈ Indo-Pacific ၼႆႉသေ တေတႄႇတမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈၼႆႉၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။

ဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၽၢႆႇၵၢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ်ၼႂ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈထိုင်လွင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵျူဝ်းပၢႆႇတႅၼ်ႇဝႃႈ မီးလွင်ႈယူပ်ႈယွမ်းၵၢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ် ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈ Indo – Pacific ၼႆယူႇ။ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၵဝ်ႇ Donald Trump လႆႈဢွၼ်ဢဝ် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ “ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၸုမ်းမိူင်းပွတ်းတွၼ်ႈ Pacific” ဢမ်ႇၼၼ် CPTPP ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပီႊ 2017 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း