ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ ဝႃႈ တေၸွႆႈထႆႇဝၼ်ႇ သင်ၶႄႇပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႊ) ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ တၢင်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNN ဝႃႈ သင်ၶႄႇတိုၵ်းထႆႇဝၼ်ႇၸိုင် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေၵႅတ်ႇၶႄၸွႆႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဢွၵ်ႇလၢႆးၵၢၼ် Live တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇTNN ယူႇၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းထၢမ်ဝႃႈ ၸွင်ႇပၼ် ၶေႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇ တေၸွႆႈၵႅတ်ႇၶႄပၼ် ထႆႇဝၼ်ႇယူႇႁႃႉ? ၼႆၼၼ်ႉ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “လႆႈယူႇ” ၼႆသေလၢတ်ႈပႃးထႅင်ႈဝႃႈ “ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းယဵၼ် ၸွမ်းၶႄႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶႄႇပွင်ႇၸႂ်ဝႃႈ ႁဝ်းတေဢမ်ႇယွမ်းထွႆလႄႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၸႂ်” ၼႆယူႇ။ လႄႈမီးၵူၼ်းထၢမ်ထႅင်ႈဝႃႈ သင်ထႆႇဝၼ်ႇ ထုၵ်ႇၶႄႇပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းၸူးထႆႇဝၼ်ႇ ၸွင်ႇတေၸွႆႈထႆႇဝၼ်ႇၵႅတ်ႇၶႄၽေးယူႇႁိုဝ်? ၼႆၼၼ်ႉ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ “တိုၼ်းတေၸွႆႈယူႇယဝ်ႉ ႁဝ်းမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တေႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ်” ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

လွင်ႈဢၼ် ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ လၢတ်ႈၼႆႉ ၵႂႃႇသၢၼ်ၶတ်းၵၼ်တင်းပိူင် Strategic ambiguity ဢၼ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸႂ်ႉတွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်း ၸွမ်းၶႄႇလႄႈထႆႇဝၼ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေဢမ်ႇပၼ်ႁႅင်း လွင်ႈထႆႇဝၼ်ႇ ၶႂ်ႈဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းႁင်းၶေႃ ၵူၺ်းၵႃႈ တေပၼ်ႁႅင်း ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇပၼ်ထႆႇဝၼ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄ လွင်ႈၶႄႇၶဝ်ႈမႃးပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႆ ယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ်ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဢၼ် ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ လၢတ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈပိူင်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်မီးတေႃႇထႆႇဝၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ ယင်းဢမ်ႇမႆႈၸႂ်ဝႃႈ တေမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်တင်း ၶႄႇသင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈပႃးထႅင်ႈ “ၶႄႇ၊ ရၢတ်ႉသျႃး လႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၵေႃႈ ႁူႉယူႇဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မီးတပ်ႉသိုၵ်းဢၼ်ၵႅၼ်ႇၶႅင်လိူဝ်သေပိူၼ်ႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၵူဝ်ဝႃႈ ၸုမ်းၶဝ်တေမီးဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းၵႅၼ်ႇၶဵင်တၢၼ်ႇႁိုဝ် ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်တႄႉ ၶဝ်တေမီးသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၸွမ်းၵၢၼ်ဢၼ်လႂ်လႄႈ တီႈလႂ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶဝ်ႁဵတ်းၽိတ်းႁၢႆႉႁႅင်း” ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆႇဝၼ်ႇၵေႃႈ လၢတ်ႈတွပ်ႇၶိုၼ်း ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ ဝႃႈ “ထႆႇဝၼ်ႇတေဢမ်ႇယွမ်းသုမ်းတေႃႇႁႅင်းမိပ်ႇငႅၼ်း လႄႈ တေဢမ်ႇႁဵတ်းပူၼ်ႉလိူဝ် မိူဝ်ႈမီးႁႅင်းၵမ်ႉၸွႆႈ” ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း