ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းထိုင်ယူးရူပ်ႇ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ဝလႃႇတီမီရ် ပူႇတိၼ်ႇ

တွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်း G7 လႄႈ တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ဝလႃႇတီမီရ် ပူႇတိၼ်ႇ ၽူႈၼမ်းမိူင်းရၢတ်ႉသျုးၼႆသေ ၵျူဝ်းပၢႆႇတႅၼ်ႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းထိုင်ဝႆႉ တီႈၵုၼ်ယူႇႁူပ်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 June 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းလပ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ လႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဝၢႆးသေလႆႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇၵႂႃႇ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်းၽူႈၼမ်း မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း လၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း လႄႈ တေသိုပ်ႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇၸွမ်း ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းရၢတ်ႉသျုး ဝလႃႇတီမီရ် ပူႇတိၼ်ႇ (Vladimir Putin) ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင် တီႈဝဵင်းၵျီႇၼီႇပႃႇ မိူင်းသဝိတ်ႇသိူဝ်ႇလႅၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယိူင်းမၢႆသုင်သုတ်း ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၶွင် ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပုၼ်ႈတႃႇၸမ်ၸႂ် ၵၼ်တင်းမိူင်းဢူၺ်းလီသေ ႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ႈၼႄၾၢင်ႈႁၢင်ႈထိုင်မိူင်းၶႄႇ လႄႈ ရၢတ်ႉသျုးဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ – ယူးရူပ်ႇၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇၼႅၼ်ႈၼႃတေႃႇၵၼ်၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ယင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေတမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်မႂ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႆယဝ်ႉ။

PHOTO: AFP

ယူႇတီႈႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ ဢၼ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လူဝ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၶိုၼ်းမႄးပူၵ်းပွင် ပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လႄႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပွင်မၢႆမီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်းၸူဝ်ႈပၢၼ် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ဢိၵ်ႇတင်း ၵႅတ်ႇၶႄၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ ႁပ်ႉမိုဝ်းလွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉၽေးႁၢႆႉႁႅင်း ၸၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 10 June 2021 ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ တေမီးလွင်ႈထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸွမ်းၵၼ်တင်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းဢင်းၵိတ်း ပူဝ်းရိသ်ႉ ၵျွၼ်ႇသၼ်ႇ (Boris Johnson) သေ၊   တေသိုပ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်း 7 ၸိုင်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼၼ် G7 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 11-13 June 2021 ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶွၼ်ႇဝေႃးလ် (Cornwall) မိူင်းဢင်းၵိတ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း