ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ

ပၢင်ၵၢဝ်ႇၵိၼ်ႇ ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉထီႉ 46 လႄႈ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ  ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ ၶိုၼ်ႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းၸွမ်ၸိုင်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 03 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ပီႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေတႃႉ လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၵၢၼ်ငၢၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တႃႇၽူႈဢွင်ႇပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တေၶိုၼ်ႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းၸွမ်ၸိုင်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈပႂ်ႉၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် ဢမ်ႇယွမ်း 2 လိူၼ်သေ၊ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 20 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ် ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ ၽူႈဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၶိုၼ်ႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းၸွမ်ၸိုင်ႈ ၵေႃႉထီႉ 46 ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်  လႄႈ ၵၢဝ်ႇၵိၼ်ႇပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉထီႉ 46 မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆႉ မီးဢႃႇယု 77 ပီႊ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢၼ်မီးဢႃႇယုယႂ်ႇသုတ်း လႄႈ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်မီးဢႃႇယုယႂ်ႇသုတ်း ဢၼ်ဢမ်ႇယၢမ်ႈမီးမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

PHOTO – Brendan SMIALOWSKI / AFP

ၼႂ်းပၢင်ႁပ်ႉတွၼ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ ၵၢဝ်ႇၵိၼ်ႇပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇ မၢႆမီႈပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်းမီးဝႆႉ “ၵဝ်ၶႃႈတေၸတ်းပွင်ၵၢၼ် ၼင်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်း တၼ်းႁဵင်းၸွမ်ၸိုင်ႈ မီးၼၼ်ႉလႄႈ တေသိုဝ်ႈယူဝ်း လုမ်းလႃးၵႅတ်ႇႁႄႉၵင်ႈ ပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼင်ႇဢၼ်ၶတ်းၸႂ် ပွင်ပဵၼ်လႆႈတီႈသုတ်း” ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ  ၼၢင်းၶႃႇမႃႇလႃႇ ႁႄးရ်ရိတ်ႉသ် (Kamala Harris) ယင်းလႆႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းၶိူဝ်းၽိဝ်ၼိူဝ်ႉလမ် ဢၼ်မီးၼမ်ႉၵတ်ႉ လႄႈ တၢင်းၶတ်းၸႂ် တေႃႇထိုင်ပေႃးလႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း တၼ်းႁဵင်းၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် ၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၵေႃႈ ႁူႉၸၵ်းၵၼ်လီဝႃႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ် ပၼ်ႁႅင်းပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ၊ ပၼ်ႁႅင်းလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉၵဝ်ႇ တင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ တေလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၶီႇလူတ်ႉၵႃး လမ်းလဵဝ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇၵႂႃႇယိုၼ်ႈမွပ်ႈ ဢၢမ်းၼၢတ်ႈပၼ်ၵၼ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉၵဝ်ႇ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉတႄႉ တိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဢွၼ်တၢင်းဝႃႈ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼႂ်းပၢင်ၵၢဝ်ႇၵိၼ်ႇ ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉထီႉ 46 ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ ၼႆသေ၊ ၾၢင်ႁၢင်ႈၸိူင်ႉၼႆ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 152 ပီႊ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢႅၼ်ႇတရူႇ ၵျွၼ်းသၼ် (Andrew Johnson) ဢၼ်ၶိုၼ်ႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈ ပီႊ 1865-1869 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

PHOTO – Brendan SMIALOWSKI / AFP

ပၢင်ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵေႃႉထီႉ 46 ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ လိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း ဢၼ်ယၢမ်ႈမီးမႃး ယွၼ်ႉဝႃႈ ယူႇၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းၵုမ်းထိင်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 သေ ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵၢဝ်ႇၵိၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ၼင်ႈႁၢင်ႇၵႆႇဝႆႉ၊ ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄၶဝ်ၵေႃႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၸုမ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း တင်းၼမ် 25,000 ၵေႃႉ ပႂ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းလူင် ဝေႃႇသျိင်ႇတၼ်ႇ လႄႈ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆဝဵင်း ၼင်ႇႁိုဝ် ဝၢၼ်ႈမိူင်း ပေႃးတေဢမ်ႇသုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ဢၢၼ်ၼႆသေ ပၢင်ၵၢဝ်ႇၵိၼ်ႇၸွမ်ၸိုင်ႈ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီငၢမ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇလၢႆလၢႆၽၢႆႇ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း