ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် UN တႃႇသပ်းလႅင်းၼႄ ပၼ်ႁႃၼွၵ်ႈမိူင်းဢၼ်ပဵၼ်မႃး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ် ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ ဢွၵ်ႇတီႈႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ်သေ လႆႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UN) ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလူင်ၼိဝ်းယွၵ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 1 ဝူင်ႈၼႆႉ ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် UN ပွၵ်ႈၼႆႉ ဝႆႉပၼ်ႁႃၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၼ်ႁႃ လွင်ႈၸတ်းၵၢၼ် ဢၼ်ထွၼ်သိုၵ်းဢွၵ်ႇ ဢႅပ်ႇၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႇသတၢၼ်ႇ လႄႈ လွင်ႈႁဵတ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီဢေႃးၵတ်ႉသ် (Aukus) ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈလၢႆမိူင်း ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၸွမ်းလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၼၼ်ႉ ဢဝ်ဝႆႉပဵၼ်ပိူင်လူင်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 September 2021 ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ လႆႈၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈတီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင် UN ၵႂႃႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဝၢႆးသေလႆႈၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမႃး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

လွင်ႈဢၼ်လႆႈလၢတ်ႈ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းလမ်ႇလွင်ႈ တွၼ်ႇတႃႇ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇတေႉတေႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၼ်ႁႃ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼွၵ်ႈမိူင်း လွင်ႈထွၼ်သိုၵ်းဢွၵ်ႇ ဢႅပ်ႇၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႇသတၢၼ်ႇသေ လႆႈၶၢမ်ႇသေႉသွမ်းတၢင်းၼမ် ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်း ဢိၵ်ႇတင်း ပဵၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်ဢမ်ႇၶႅမ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ ဢူၺ်းလီၸိူင်ႉၼင်ႇ ဢႅပ်ႇၾၵၢၼ်ႇ ထုၵ်ႇပွႆႇၽႃႈၵွင်လင်ပႅတ်ႈသေ လႆႈၸူမ်ယူႇၸွမ်းၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇတၢင်းၾရင်ႇသဵတ်ႇၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ “ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ လႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈၾရင်ႇသဵတ်ႇ ဢဵမ်ႇမႃႇၼူႇဢႅဝ်ႇလ် မႃႇၶရူၼ်ႇ (Emmanuel Macron) တေဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တွၼ်ႈတႃႇႁႃသဵၼ်ႈတၢင်းဢွၵ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽွင်းတၢင်ၼႂ်းသွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉလႄႈ ႁူမ်ႈပႃးၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီဢေႃးၵတ်ႉသ် (Aukus) ဢၼ်မီး ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ ဢင်းၵိတ်ႉ လႄႈ ဢေႃးသတြေးလီးယႃးၼၼ်ႉသေ ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈထွၼ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆလွင်ႈႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၾရင်ႇသဵတ်ႇ လႄႈ ဢေႃးသတြေးလီးယႃးၼႆႉ” ၼႆယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေပဵၼ်မႃးထႅင်ႈၼႂ်းဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉယဝ်ႉ ၽၢႆႇတင်းၾရင်ႇသဵတ်ႇၵေႃႈ လူဝ်ႇၶေႃႈၸႅင်ႈလႅင်းတႅတ်ႈတေႃး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၾရင်ႇသဵတ်ႇ လႄႈ ဢေႃးသတြေးလီးယႃးၼၼ်ႉသေ ႁူမ်ႈပႃး လွင်ႈငိုၼ်းၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ ထွၼ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇမုင်ႈမွင်း တွၼ်ႈတႃႇၾရင်ႇသဵတ်ႇတေႉတေႉ ဢၼ်ဢေႃးသတြေးလီးယႃး လႆႈထွၼ်ၶိုၼ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ တႃႇတေသၢင်ႈႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ 12 လမ်းၼၼ်ႉသေ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ၸုမ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ဢင်းၵိတ်ႉ တႃႇတေသၢင်ႈႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉဢၼ်ၸႂ်ႉႁႅင်းထၢတ်ႈၼိဝ်းၶရီးယႃး ဢမ်ႇယွမ်း 8 လမ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 September 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၾရင်ႇသဵတ်ႇ လႆႈႁွင်ႉဢဝ်ၶိုၼ်းၽွင်းတၢင် ဢၼ်ယူႇတီႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းဢေႃးသတြေးလီးယႃး ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း တွၼ်ႈတႃႇမိူဝ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီဢေႃးၵတ်ႉသ် (Aukus) ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း