ၵျႃႇပၢၼ်ႇတေဢိတ်ႇဢွၵ်ႇ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ သူင်ႇၶၢႆၼႂ်းလွၵ်းၵၢတ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ

ၽွင်းမိူဝ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ် ႁႃလၢႆးတၢင်းတိုၵ်းတေႃး တၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလ လူင် COVID-19 ယူႇၼႆႉ ၶွမ်ႇပၼီႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃ  သျီႇၼူဝ်ႇၵီႇ  Shionogi & Co မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၵေႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေဢၢၼ်းၸၢမ်းတူၺ်း ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၽၢႆႇယႃႈယႃမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ၶူၼ်ႉၶႂႃႉဝႆႉၼၼ်ႉသေ ယိူင်းဢၢၼ်းတေသူင်ႇၶဝ်ႈ ၼႂ်းလွၵ်းၵၢတ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႇပၼီႇယႃႈယႃ သျီႇၼူဝ်ႇၵီႇ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Reuters ဝႃႈ ယူႇတီႈၶွမ်ႇပၼီႇသေ ၼႂ်းတွၼ်ႈၸၢမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19  ၶၵ်ႉထီႉ 1 ၼႆႉ တေၸၢမ်းၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်းသွင် (December 2020) ၼႆႉသေ ၶၵ်ႉထီႉ 2 ၵေႃႈ တေပဵၼ်ၸၢမ်းၼႂ်း လိူၼ်ထူၼ်ႈၼိုင်ႈ ပီႊ 2021 (January 2021) ၼႆႉ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ  တေဢၢၼ်းယွၼ်းၶႂၢင်ႉ တႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃ တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းၶွပ်ႇမၢႆမီႈၵႂႃႇယူႇဝႃႈၼႆ။

တွၼ်ႈၸၢမ်းၸႂ်ႉယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းတွၼ်ႈၶၵ်ႉထီႉ 3 ၼၼ်ႉတႄႉ တေၸၢမ်းတီႈၼွၵ်ႈမိူင်းဝႃႈၼႆ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၼႆႉ ၵူၼ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢမ်ႇၼမ်ပဵင်းပေႃးတႃႇႁႂ်ႈၸၢမ်းလႆႈ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈထီႉ 3 ၼႆယဝ်ႉ။

ပီႊၼႃႈ 2021 ၼႆႉ ၶွမ်ႇပၼီႇ သျီႇၼူဝ်ႇၵီႇ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်တေႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ မွၵ်ႈ 30 လၢၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇတႄႉ လၢတ်ႈတီႈၵူၼ်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇဝႆႉဝႃႈ ပေႃးထိုင်ၵၢင်ပီႊ 2021 ၼႆႉ တေႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈႁပ်ႉယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉၵူႈၵေႃႉဝႃႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉတင်း ၶွမ်ႇပၼီႇယႃႈယႃထႅင်ႈ 2 တီႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၶွမ်ႇပၼီႇၼႂ်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ (AstraZeneca and Pfizer) တႃႇလႆႈႁပ်ႉယႃႈယႃ ႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇလၢၼ်ႉမၼ်းဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႇပၼီႇသျီႇၼူဝ်ႇၵီႇၼႆႉၵေႃႈ လႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ တႃႇ 400 လၢၼ်ႉ တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ လႆႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁႃဝႆႉ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႇပၼီႇယႃႈယႃ သျီႇၼူဝ်ႇၵီႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ်ၼႆႉ ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈမၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် တႃႇၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉလႄႈ တႃႇတိုၵ်းတေႃးၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉလႆႈၼၼ်ႉ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈမၼ်းၼႆႉ တိုၼ်းလူဝ်ႇမီးယူႇလၢႆလၢႆမဵဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇတင်းမိူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်မႂ်ႇ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးယူႇ 618 ၵေႃႉသေ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း မီး 98,116 ၵေႃႉ၊ ႁူမ်ႈၵူၼ်းဢၼ်လူႉတၢႆ မီး 1,730 ၵေႃႉ လႄႈ ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း မီး 90,807 ၵေႃႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း