ၵျႃႇပၢၼ်ႇတႄႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိုၼ်း တဝ်ၼိဝ်းၶလီးယႃး

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၵျႃႇပၢၼ်ႇသုမ်းသိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ယဝ်ႉၵႂႃႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်တႅမ်ႈဝႆႉပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉဝႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၼိဝ်းၶလီးယႃး ႁူမ်ႈထိုင်ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇသႅၼ်းယႂ်ႇ ၶိုတ်းၵၢပ်ႈ၊ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေၵေႃႉတူၺ်းထိုင်ပၼ် လွင်ႈလွတ်ႈၽေးၼႆယူႇ၊ ပူၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ 60 ပီႊ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၶဵင်ႇတႃႉလႆႈ ပၼ်ႁႃဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ၵျႃႇပၢၼ်ႇလႆႈတႄႇၶူင်သၢင်ႈၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မၢႆမီႈဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးမႂ်ႇၼႆႉ လႆႈပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိုၼ်း တဝ်ၼိဝ်းၶလီးယႃးလႆႈ ဢမ်ႇၼပ်ႉပႃးၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းဢၼ်ပူၼ်ႉမႃး ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉၼၼ်ႉ ၵႃႈတေလႆႈႁပ်ႉၶေႃႈႁၼ်ထိုင် တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်းလွင်ႈလွတ်ႈၽေး ႁႅင်းၼိဝ်းၶလေးယႃး ၸိုင်ႈမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၵွၼ်ႇ လႄႈဢၼ်ႁၢင်ႈႁၢႆႉလိူဝ်သေၼၼ်ႉ တႄႉ မၢႆမီႈဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ လႄႈ ၶေႃႈႁၢမ်ႈတၢပ်ႈဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ဢၼ်မီးယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈ ႁူဝ်တဝ်ၼိဝ်းၶလီးယႃး ဢၼ်ၸႂ်ႉၵၢၼ်မႃးႁိုင်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလူႉၵွႆ ဝႃႈၼႆ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇမၢၵ်ႈလႄႈၽၢႆႇမီးၵႃႉၶၢႆ ဢိၵ်ႇ ႁူင်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵျႃႇပၢၼ်ႇ ႁွပ်ႉႁွင်းလွင်ႈၾႆးၾႃႉ ဢၼ်ၶိုတ်းတၼ်း ၶိုတ်းၸႂ် တွၼ်ႈတႃႇတေႁပ်ႉႁွင်း လွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်ၾႆးၾႃႉ ၸိုင်ႈမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ လႄႈ ႁူမ်ႈထိုင် လွင်ႈဢၼ်တေၸႂ်ႉတိူဝ်းၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းမိူင်း ႁႂ်ႈလွတ်ႈၵွင်ႉ carbon ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းယၢမ်းတေႃႈလဵဝ် တဝ်ၼိဝ်းၶလီးယႃး ၵမ်ႉပႃႈၼမ်ၼႂ်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ လႆႈၵိုတ်း ယင်ႉပႅတ်ႈ ပူတ်းပႅတ်ႈယႃႉပႅတ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ဢိင်ၼိူဝ်ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ၼမ်မႃးလႄႈ ဢဝ်လွင်ႈၼႆႉမႃးဢုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၵၼ်သေ သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယၢမ်ႈသၢၼ်ၶတ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၼိဝ်းၶလီးယႃး မႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လူတ်းယွမ်းလူင်းတႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း