ၵျႃႇပၢၼ်ႇလၢတ်ႈႁႂ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း တူဝ်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115ၼီႈ) ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵျႃႇပၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈၵျႃႇပၢၼ်ႇသေ လႆႈလၢတ်ႈႁႂ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း တူဝ်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ တီႈႁိူၼ်းဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းလၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတိတ်ႉ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႃးၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶဝ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်း ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ Yuki Kitazumi သေ ႁႂ်ႈတူဝ်မၼ်းပူၵ်းမိူဝ်းတင်းသွၼ်ၶွၼ်သေလႄႈ ၺွပ်းသႂ်ႇလူတ်ႉၵႃး ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP ဝႃႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Kitazumi ၼႆႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ယင်းပႆႇလႆႈႁူႉဝႃႈ ထုၵ်ႇၺႃးဢဝ်တၢင်းၽိတ်းသင် လႄႈ ၽွင်းတၢင်မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၵေႃႈ တိုၵ်ႉႁႃတၢင်း တႃႇတေလႆႈႁူပ်ႉ Kitazumi တီႈၼႂ်းၶွၵ်ႈလူင် ဢိၼ်းၸဵင်ႇ ဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။  

ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ Katsunobu Kato လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵျႃႇပၢၼ်ႇသေ လႆႈလၢတ်ႈႁႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈတၢင်း လႄႈ သၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ်ႇ ၶေႃႈမုၼ်းႁူဝ်ယွႆႈ ဢၼ်လႆႈတီႉၺွပ်း ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ လႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းပႃးၵမ်းလဵဝ်ဝႃႈၼႆ။

လုမ်းၽွင်းတၢင် ၵျႃႇပၢၼ်ႇၵေႃႈ တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ် တႃႇတေလႆႈႁပ်ႉႁူႉ ၶေႃႈမုၼ်းႁူဝ်ယွႆႈ လွင်ႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ Yuki Kitzaumi ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉၼႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ Kitazumi ၼႆႉ လႆႈပိုတ်ႇၶွမ်ႇပၼီႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶၢဝ်ႇငၢဝ်းယူႇတီႈတႃႈၵုင်ႈ လႄႈ ယၢမ်ႈပဵၼ် ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၽၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႇမီး တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ Nikkei ၼၼ်ႉမႃးဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈႁၢင်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈသွင် February 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ Kitazumi ၼႆႉ ယၢမ်ႈလႆႈထုၵ်ႇ ပလိၵ်ႈလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း တီႈၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼၼ်ႉမႃးယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵျႃႇပၢၼ်ႇ လႆႈၸႂ်ႉလၢႆးဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇသေ တိူဝ်းလွင်ႈသၢၼ်ၶတ်း ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်းလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ် ၽျႅၵ်ႈယႃႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းမႃးယူႇ ၵူၺ်းၼႃႇ ၵျႃႇပၢၼ်ႇဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉလၢႆး မိူၼ် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၶဝ်ၸႂ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း