ၵျႃႇပၢၼ်ႇ သႂ်ႇပၼ်ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်165 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇ တႃႇၶူင်းၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 15 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ)ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တေသႂ်ႇငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် 165 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႂ်းၶူင်းၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ(WHO) ဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆႉယူႇၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵျႃႇပၢၼ်ႇ သႂ်ႇပၼ်ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်165 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇ တႃႇၶူင်းၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19

ၶူင်းၵၢၼ်ဢၼ်ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ(WHO) ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ ပၼ်ၸိုဝ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၵူဝ်ႇဝႅၵ်ႉ (COVAX) သေ မီးယိူင်းဢၢၼ်းတေၸွႆႈႁႂ်ႈ ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ ပေႃးႁပ်ႉသိုဝ်ႉလႆႈလႄႈ ႁႂ်ႈပိုၼ်ၽႄႈၸွတ်ႇတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ထိုင်တီႈမိူင်းဢၼ်ၸိူဝ်း ထူပ်းၺႃးၽေးတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယူႇၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 18 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ)ၼႆႉ တေပဵၼ် ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ဢၼ်ပိုတ်ႇႁပ်ႉငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇၶူင်းၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ(WHO)  ဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉဝႃႈၼႆသေ မိူင်းမႁႃႇဢၢမ်းၼၢတ်ႈမၢင်မိူင်း ႁူမ်ႈပႃး မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶဝ်တႄႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃးၸွမ်း ၼႂ်းၶူင်းၵၢၼ် ဢၼ်ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆႉသေ ဢဝ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇမိူင်းၽႂ်မၼ်းသေ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ႁင်းၽႂ်မၼ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် မိူင်းရၢတ်ႉသျႃးၵူၺ်း ဢၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇလႆႈယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၸၢမ်းသမ်းတူၺ်းယဝ်ႉသေ ပေႃးထိုင်မႃး လိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်း(October) ဢမ်ႇၼၼ် လိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်းဢဵတ်း(November) ၼႆႉ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းၶႄႇ ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ မီးယိူင်းဢၢၼ်းတေႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ တေဢၢၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၽႂ်မၼ်း လႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ငိုၼ်းဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ၸွႆႈသႂ်ႇပၼ်ၼႂ်းၶူင်းၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇသေ ယူႇတီႈမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်း ၸုမ်းၶူင်းၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉယဝ်ႉ ၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ လႄႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၵၢင်ပီႊ 2021 ၼႆႉ တေလႆႈတႄႇသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID -19 ၼႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၼႆႉ ႁူဝ်ၼမ်ႉၵူၼ်းမိူင်းမီး 126 လၢၼ်ႉပၢႆသေ တႄႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီႊ 2020 လိူၼ်ထူၼ်ႈသွင်(February) ၼၼ်ႉသေ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 16 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလပ်း ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ၵူၼ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် COVID-19 မီး 75,958 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း မီး 67,831 ၵေႃႈ လႄႈ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆ မီး 1,451 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း − CNA

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း