ၵျႃႇပၢၼ်ႇ – ဢေႃးသတြေးလီးယႃး ႁူမ်ႈၵၼ်ႁႃလၢႆးတၢင်း တႃႇၵိုတ်းယိုတ်းလႆႈ ဢၢမ်းၼၢတ်ႈ သိုၵ်းၶႄႇ

ၵျႃႇပၢၼ်ႇ – ဢေႃးသတြေးလီးယႃး ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၼင်ႇႁိုဝ် တေၵိုတ်းယိုတ်းလႆႈ ဢၢမ်းၼၢတ်ႈသိုၵ်းၶႄႇ ဢၼ်ၶႂၢၵ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း ၸွတ်ႇၵူႈတီႈၵူႈတၢင်း ၼႂ်းၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇ ပွတ်းၸၢၼ်း ဢေးသျႃး-ပႄႈသိၾိၵ်ႇ (Asia-Pacific) ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ NCA ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ယူဝ်ႇသျီႇႁိတႃႇ သူႇၵႃ  (Yoshihide Suga) လႄႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းဢေႃးသတြေးလီးယႃး သၵွတ်ႉတ် မေႃးရီးရ်သၼ် (Scott Morrison) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းလူင်တူဝ်ႇၵျူဝ်ႇ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ တႃႇတေႁႃလၢႆးတၢင်း ႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ႈၵိုတ်းယိုတ်းလႆႈ ဢၢမ်းၼၢတ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇ ဢၼ်ၶႂၢၵ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းသေ ဢၢၼ်းၶႂ်ႈပဵၼ် ၸဝ်ႈၶွင်ၼႂ်းၼႃႈၼမ်ႉ ပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်း ဢေးသျႃး-ပႄႈသိၾိၵ်ႇ (Asia-Pacific) မိူင်းလဵဝ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းလူင် ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႈ တႃႇႁႂ်ႈလႆႈမႃး ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် ႁႂ်ႈတင်းသွင်မိူင်း ပေႃးၸၢင်ႈသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း မိူင်းၽႂ်မၼ်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်လႆႈ လႄႈ ၶဝ်ႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸွမ်းၵၼ်လႆႈ ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ႈတမ်းဝၢင်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈ တင်းသွင်မိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

Photo – Japan Today

ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းဢေႃးသတြေးလီးယႃးၼႆႉ လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ပဵၼ်ၸၼ်ႉၶိုၵ်ႉတွၼ်း လၢႆလၢႆလွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း၊ လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၸိုင်ႈမိူင်း၊ လွင်ႈၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆ၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပီႊ 1960 မိူဝ်ႈ 60 ပီႊ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၵျုႇပၢၼ်ႇ ပၼ်ၶႂၢင်ႉႁႂ်ႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တင်ႈတပ်ႉသိုၵ်း တီႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း လႄႈ ၶေႃႈတူၵ်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ တေလႆႈဝႃႈ မိူင်းဢေႃးသတြေးလီးယႃး ပဵၼ်မိူင်း ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 50 ပီႊ ဢၼ်မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းတႃႇတပ်းဝၢင်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းၸွမ်းၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07 October 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽွင်းလူင်းၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မႆႉ ၽွမ်းၽေးဢူဝ်း (Mike Pompeo) ဢိၵ်ႇတင်း ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢေႃးသတြေးလီးယႃး၊ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး  လႄႈ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တီႈဝဵင်းလူင်တူဝ်ႇၵျူဝ်ႇ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၵိုတ်းယင်ႉလႆႈ လွင်ႈဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇ မိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း