ၵျႃႇပၢၼ်ႇ ၵိုတ်းယင်ႉလွင်ႈၸွႆႈထႅမ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တင်းမူတ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 March 2021 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈပၢင်ၵုမ် ဢၼ်ၸတ်းလူၺ်ႈတၢင်း ဢွၼ်ႇလၢႆး Zoom ၼၼ်ႉဝႃႈ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ မီးပေႃႇလသီႇၸွႆႈထႅမ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႆႉယူႇၵေႃႈ ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းယူႇလႄႈ တေၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉတင်းမူတ်းဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်လႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်း ပၢင်ၵုမ်ဢွၼ်ႇလၢႆး လူၺ်ႈတၢင်း Zoom ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၼႆႉ မီး တေႃႇၽိဝ်ႇၽိဝ်ႇတိၼ်း လႄႈ ၽူႈတႅၼ်း ၶွမ်ႇမတီႇတူဝ်တႅၼ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw – CRPH) 7 ၵေႃႉ ၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၸုမ်း CRPH ၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးတႂ်ႈလႄႈ သၽႃးသုင်ဢၼ်ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇယၢမ်းလဵဝ် 24 ၵေႃႉ ၊ ၽွင်းတၢင်ၼႂ်းႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ 13 မိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်းသေ ၽၢႆႇတၢင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ တေၵိုတ်းယင်ႉ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ လႄႈ ၽူႈတႅၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵျႃႇပၢၼ်ႇ လႆႈလၢတ်ႈဢွၵ်ႇသဵင်လဵဝ်ၵၼ်ဝႃႈ ယူႇတီႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ ႁဵတ်းႁၢႆႉ တေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵျႃႇပၢၼ်ႇ တိုၼ်းဢမ်ႇၶႂၢင်ႉပၼ်လႆႈလႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူဝ်ႇၵိုတ်းလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆးသေ ၼႅတ်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပေႃးတေၽႅဝ်ၶိုၼ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ယူႇဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၽွင်းတၢင်လူင်လၢႆလၢႆမိူင်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ၽွင်းတင်မိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇတင်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇတႄႉ ဢမ်ႇႁၼ်ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်းသေ ၽွင်းတၢင်တၢင်ႇမိူင်းဢၼ်ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈဢဝ်ၸိုဝ်ႈသဵင် မိူင်းၽႂ်မၼ်းဢွၵ်ႇၵေႃႈ မီးယူႇမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

Toshimitsu Motegi ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉလႄႈ တေဢမ်ႇၸွႆႈထႅမ် မိူင်းႁူမ်တုမ် ထႅင်ႈယဝ်ႉၼႆ သေတႃႉၵေႃႈ ၵူၺ်းပႆႇမီးလွင်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းပိၵ်းဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၼ် ႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

credit to photo owner
credit to photo owner

ၵျႃႇပၢၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ၸွႆႈထႅမ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼမ်ႁႅင်းယူႇမိူင်းၼိုင်ႈသေ ၼႂ်းမိူင်းဢၼ်မီး ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းလင်း ၼွၵ်ႈမိူင်းၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဝႆႉ မၢႆ 5 ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း