ၵျႃႇမၼီႇ ပၼ်ၶႂၢင်ႉသူင်ႇၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း Leopard 2 ပၼ်ယူႇၶရဵၼ်းလႆႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 January 2023 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ  ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်း မိူင်းၵျႃႇမၼီႇ လၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵျႃႇမၼီႇ တႅပ်းတတ်းသဵၼ်ႈၸႂ် လွင်ႈတေ သူင်ႇၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း Leopard 2 ပၼ်ယူႇၶရဵၼ်းလႄႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉႁႂ်ႈတၢင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း သူင်ႇၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်းသႅၼ်းၼႆႉ ပၼ်ယူႇၶရဵၼ်းလႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၵျႃႇမၼီႇ ယိုဝ်ႈယိုတ်း တွၼ်ႈတႃႇတေသူင်ႇၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း Leopard 2 ၼႆႉ ပၼ်ယူႇၶရဵၼ်း ဢမ်ႇဝႃႈတေပဵၼ်လွင်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉတၢင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း သူင်ႇပၼ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်းသႅၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းၵျႃႇမၼီႇၵေႃႉၵုမ်းထိင်း သေ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၸွမ်းရၢတ်ႉသျႃးၼၼ်ႉ ႁၢႆႉႁႅင်းၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ မၼ်းၸင်ႇပဵၼ်ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပူဝ်ႇလႅၼ်ႇ လႄႈ ၾိၼ်ႇလႅၼ်ႇ ဢၼ်ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈ တေသူင်ႇၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်းသႅၼ်းၼႆႉ ပၼ်ယူႇၶရဵၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်းသႅၼ်း Leopard 2  ၼႆႉ မိူင်းၵျႃႇမၼီႇၵေႃႉ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇလႄႈ ပေႃးတေသူင်ႇဢွၵ်ႇပၼ်တၢင်ႇၸိုင်ႈမိူင်းပေႃးၼႆၸိုင် တိုၼ်းတေလႆႈႁပ်ႉ လွင်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉတီႈ မိူင်းၵျႃႇမၼီႇဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵျႃႇမၼီႇ လၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ဝၢႆးသေၵျႃႇမၼီႇ ထုၵ်ႇမိပ်ႇဢီးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸဵမ်ဢဝ် ၽၢႆႇၼႂ်းလႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၵမ်ႈၼမ်ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸွမ်ၽွင်းလူင် ၵျႃႇမၼီႇ တႅပ်းတတ်းသဵၼ်ႈၸႂ် သူင်ႇၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း Leopard 2 ၼႆႉ ပၼ်ယူႇၶရဵၼ်း တီႈဢေႇသုတ်း 14 လမ်း ပဵင်းၵၼ်တင်း ပူဝ်ႇလႅၼ်ႇ ဢၼ်တေသူင်ႇပၼ် ယူႇၶရဵၼ်းလႄႈ ပဵင်းၵၼ်တင်းၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း Challenger 2 ဢၼ်ဢင်းၵိတ်ႉ ပၼ်ၶေႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇ တေသူင်ႇပၼ်ယူႇၶရဵၼ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸိူဝ်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းၵျႃႇမၼီႇလၢႆးငၢၼ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇမီးလွင်ႈယိုၼ်ယၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵျႃႇမၼီႇသင် ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း