ၵၢင်ဝၼ်းဝၢတ်ႇ(မၢတ်ႇ) ဢမ်ႇၼၼ် ၵူပ်းၵိၼ်ဝၼ်း ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းပီႊ 2020

ၵၢင်ဝၼ်းဝၢတ်ႇ ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ မိူင်းတႆး လႆႈႁၼ် ႁိုင်မွၵ်ႈ 3 ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ 21 မိၼိတ်ႉသေ လႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၵၢင်ဝၼ်းလပ်းသိပ်းၵႂႃႇဢိတ်းဢွတ်းယူႇ၊ ၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်းၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၽၢႆႇပၢႆးသၢႆႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်းၼၢၵ်ႈၶၢတ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၵၢင်ဝၼ်းဝၢတ်ႇ ဢမ်ႇတဵမ်လုၵ်ႈတႃဝၼ်း (လုၵ်ႈလႅတ်ႇ) ၵၢင်ဝၼ်းဝၢတ်ႇပဵၼ်တွၼ်ႈ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ Partial solar eclipse ၼႆယဝ်ႉ။

ၵၢင်ဝၼ်းဝၢတ်ႇပွၵ်ႈၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 21 June 2020 (ပ−လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တႄႉ တေတႄႇလႆႈႁၼ် ၵၢင်ဝၼ်းဝၢတ်ႇၼႆႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ 12 မူင်းသေ ထိုင်မႃး ဝၢႆးဝၼ်း 15:21 မူင်း ၶိုၼ်းၶၢႆးၶိုၼ်းမူတ်း ၊ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:00:52 မူင်းၼၼ်ႉ ၵၢင်ဝၼ်းဝၢတ်ႇၼိုင်ႈၶိုင်ႈသေ ႁၼ်မီးၾၢင်ႁၢင်ႈ ႁၢင်ႈလီၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးတႄႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၾႃႉငိုပ်းၾႃႉၵၢမ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈႁၼ် ၵၢင်ဝၼ်းဝၢတ်ႇလီလီၼႆယဝ်ႉ။

ၵၢင်ဝၼ်းဝၢတ်ႇပွၵ်ႈၼႆႉ ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း ႁွင်ႉဝႃႈ “Ring of fire” ၼႆယဝ်ႉ။

ၵၢင်ဝၼ်းဝၢတ်ႇပွၵ်ႈၼႆႉ တႄႇလႆႈႁၼ်ဢွၼ်တၢင်းပိူၼ်ႈသုတ်း တီႈၼႂ်းၵုၼ်ဢႅပ်ႉၾရိၵ ပွတ်းၵၢင်သေ ၶၢႆႉမႃးၽင်ႇတႃဝၼ်းဢွၵ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈမိူၼ်ၼင်ႇ ၵုၼ်ယူးရူပ်ႇၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ၊ ၵုၼ်ဢႅပ်ႉၾရိၵပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ၵုၼ်ဢေးသျႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၵုၼ်ဢေႃးသတြေးလီးယႃးပွတ်းႁွင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈႁၼ်မိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢင်ႁၢင်ႈ ဢၼ်လႆႈႁၼ် ၵၢင်ဝၼ်းဝၢတ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ မိူင်းၼိုင်ႈလႄႈ မိူင်းၼိုင်ႈ တေပိူင်ႈၵၼ်ယူႇ ၊ မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈၼႆၵေႃႈ တေလႆႈႁၼ် ၵၢင်ဝၼ်းဝၢတ်ႇ ၼိုင်ႈၶိုင်ႈတဵမ်၊ မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈသမ်ႉ တေလႆႈႁၼ် ဢိတ်းဢွၼ်ႇၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် လုၵ်ႈလိူၼ် မႃးယူႇၼႂ်းၵႄႈ လုၵ်ႈတႃဝၼ်းလႄႈ လုမ်ႈၾႃႉသေ လပ်ႉသၢႆႁိူဝ်ႈလႅင်း လုၵ်ႈတႃဝၼ်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်မႃး ၵၢင်ဝၼ်းဝၢတ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၽၢႆႇပၢႆးသၢႆႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်းၼၢၵ်ႈၶၢတ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ တူၺ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ပၼ်ႇၶွင် လုၵ်ႈတႃဝၼ်း လႄႈ လုၵ်ႈလိူၼ်သေ ၼပ်ႉသွၼ်ႇတူၺ်းလႆႈဝႃႈ မိူဝ်ႈလႂ် ၵၢင်ဝၼ်းတေဝၢတ်ႇ၊ မိူဝ်ႈလႂ် လိူၼ်တေဝၢတ်ႇ (ၵူပ်းၵိၼ်လိူၼ်) ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း