ၵၢပ်ႈပၢၼ်ႁိူဝ်ႈႁိူင်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၶႄႇလႄႈဢင်းၵိတ်ႉၼၼ်ႉ သုတ်းသဵင်ႈယဝ်ႉ

ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းဢင်းၵိတ်ႉ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၵၢပ်ႈပၢၼ်ႁိူဝ်ႈႁိူင်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဢင်းၵိတ်ႉလႄႈၶႄႇၼၼ်ႉ လႆႈသုတ်းသဵင်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝၢႆးသေၶႄႇၶဵင်ႇတႃႉ ၼိူဝ်ၵႃႈၶၼ် လႄႈ ၽွၼ်းလီၶွင်ဢင်းၵိတ်ႉ ၼႆယူႇ။

Rishi Sunak ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းဢင်းၵိတ်ႉ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႄထိုင် ပိူင်ၵၢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၼွၵ်ႈမိူင်း ၼၼ်ႉဝႃႈ လွင်ႈၸမ်ၸႂ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ “ၵၢပ်ႈပၢၼ်ႁိူဝ်ႈႁိူင်းၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဢင်းၵိတ်ႉလႄႈၶႄႇ” ၼၼ်ႉ လႆႈသုတ်းသဵင်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶႄႇၶဵင်ႇတႃႉၼိူဝ် ၵႃႈၶၼ် လႄႈ ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီၶွင်ဢင်းၵိတ်ႉ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် ၽၢႆႇတၢင်းမိူင်းဢိင်းၵိတ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈပိူင်ၵၢၼ် ဢၼ်မီးတေႃႇၶႄႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ တႄႇၸဵမ် ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ၊ ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉၶႄႇၸႂ်ႉဢႃႇၼႃႇ ၸၼ်ႉၶူင်ႉသၢင်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၶႄႉၶဵင်ႇႁိမ်ဢႃႇၼႃႇ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉလူင်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၶႄႇၶဵင်ႇတႃႉၼိူဝ် ၵႃႈၶၼ် လႄႈ ၽွၼ်းလီၶွင်ဢင်းၵိတ်ႉၼၼ်ႉ ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးဝႆးၼႃႇ၊ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းတေၵႂႃႇပဵၼ်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇလႆႈ ယွၼ်ႉၼၼ် တေဢမ်ႇသိုပ်ႇယူႇၵႂႃႇယဵၼ်ယဵၼ်လႆႈ၊ ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၶႄႇၶဝ်ႈမႃးမီးၼႃႈမီးတႃ ၼႂ်းၸၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉမႃးၼၼ်ႉ၊ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈၼႆႉ လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ လႄႈ လွင်ႈၾိင်ႈၾႃႉလႅၵ်ႈလၢႆႈ ဢၼ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ ၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇ၊ ဢေႃးသတြေးလီးယႃး၊ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းလၢႆလၢႆမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ပွင်ႇၸႂ်လီယူႇယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉယင်းလၢတ်ႈပႃးထႅင်ႈဝႃႈ မိူင်းဢင်းၵိတ်ႉဢၼ်ၶဝ်ဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇလိူၵ်ႈယူႇၸွမ်းငဝ်းလၢႆးဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉလႄႈ တေႁူပ်ႉတေႃႇၼႃႈၸွမ်းၵၢၼ်ၶႄႉၶဵင်ႇၵူႈမိူင်းမိူင်းၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း