ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ

ပေႃးမႃးတူၺ်းၶိုၼ်းပိုၼ်းလင်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆၸိုင် ဢမ်ႇႁၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း ပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇမႃးသေပၢၼ်။ ပၢၼ်ဢူးၼူႉ ပုင်းၶဵဝ်ပုင်းလိူင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၵ်ႇလႅၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း သေဢမ်ႇၵႃး မီးဢႃႇၼႃႇမႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇပူၵ်းပွင်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသင်လႆႈ။ ၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼင်ႇၵၼ် ႁိမ်ဢႃႇၼႃႇၵၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ။ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းသမ်ႉ မုင်ႈမွင်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇသေ ၵမ်ႉထႅမ်မႃးၸွမ်းၵူႈပၢၼ်ပၢၼ် ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းၸဝ်ႈမီးဢႃႇၼႃႇၶဝ်မႃး ၵူႈပၢၼ်ပၢၼ်တေလႆႈႁၼ်ၼင်ၼႆ။ ပၢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ(ဦးသိန်းစိန်) လိူၵ်ႈတင်ႈၽၢႆႇတႂ်ႈ မၢႆမီႈ 2008၊ ၵူၼ်းမိူင်း ၽူႈမီးပၺ်ႇၺႃႇၶဝ်သေႉၼေးဝႃႈ မၢႆမီႈ 2008 ဢမ်ႇလီ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၼႆသေ သမ်ႉယွၼ်းတင်ႈပႃႇတီႇ ၽၢႆႇတႂ်ႈမၢႆမီႈ 2008 မႃးၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၶေႃႈၵႄႈတူဝ်တႄႉဝႃႈ တႃႇမႄးၵႄႈ မၢႆမီႈ 2008 ၼၼ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇမီးပႃႇတီႇ လၢတ်ႈၼႂ်းလုတ်ႉတေႃႇတြႃးဝၢင်ႇၼႆဢမ်ႇလႆႈ ဝႃႈၼႆမႃး။ ၵွပ်ႈၼႆ ၼင်ႇႁိုဝ်တေတၢင်လၢတ်ႈလႆႈ ၼႂ်းသၽႃး ၼႂ်းလုတ်ႉတေႃႇ၊ ၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၶဝ်ႈၼႂ်းလုတ်ႇတေႃႇ ၶိုၼ်ႈလုတ်ႉတေႃႇမႃး။ မိူဝ်ႈပၢၼ်တဵင်းၸဵင်ႇ (5) ပီႊ ဢမ်ႇၵႄႈလႆႈမၢႆမီႈသင်မႃးသေၶေႃႈ။

ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၵေႃႈ တႃႇတေၵႄႈမၢႆမီႈၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃးသေတႃႉ ဢမ်ႇၵႄႈလႆႈမၢႆမီႈသင်။ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်း ၵုမ်ႇပဵၼ်ၼူၵ်ႉၶုမ်ႈမွင်းႁၢင် ပၢင်တၢႆးမွင်းၼွၵ်ႇ မႃးၵူႈပၢၼ်။ ပေႃးဝႃႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈ ပႃးတႆးယဝ်ႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇႁူႉၵၢၼ်မိူင်း ႁူႉၶႂ်ႈလႆႈၵတ်းယဵၼ်ယူႇမူၼ်ႈသိူဝ်း ၵႂႃႇမႃးပႆလူမ် ႁႃၵိၼ်ငၢႆႈၵေႃႈပေႃးယဝ်ႉၼႆသေ ၽႂ်မႃးပၼ်သုၼ်ႇလႆႈ လၢတ်ႈလီလၢတ်ႈဝၢၼ်ႈၵေႃႈယုမ်ႇသေ ငွၵ်းႁူဝ်တွတ်ႈပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်တိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်း။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပၢၼ်လႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ မၢႆမီႈသင်သေပၢၼ် ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းဢၼ်ပူႇမွၼ်ၼၢႆးယႃႈႁဝ်း ယၢမ်ႈဢွၼ်ႁဵတ်းမႃးၵေႃႈႁၢႆလၢႆ၊ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းမူဝ်းမွင်၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း၊ ၵွတ်းၽၢၼ်ၶၢၼ်ၸႂ်မႃးယူႇ ၵူႈပၢၼ်ပၢၼ်လႄႈ ပႃႇတီႇတႆး ဢမ်ႇၼၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵူႈၶိူဝ်းၶိူဝ်း လီႁူႉတူဝ် ဢမ်ႇလူဝ်ႇလႅၼ်တူဝ်ၵဝ်ႇ လႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇထႅင်ႈမိူဝ်းၼႃႈယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇလူဝ်ႇထၢင်ႇယႂ်ႇပႃႇတီႇ၊ ဢမ်ႇလူဝ်ႇမုင်ႈမွင်း ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈသင်ယဝ်ႉ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈဢမ်ႇတြႃး၊ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း လွၵ်းပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၼၼ်ႉ မိူၼ်တင်း ၵမ်ႉထႅမ်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ႁႂ်ႈဢႃႇၼႃႇၶဝ်မၼ်ႈၵိုမ်းယိုၼ်းယၢဝ်းၵႂႃႇထႅင်ႈၵူၺ်းၼႆၼၼ်ႉ လီႁူႉတူဝ်ပွင်ႇၸႂ် ၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇတင်ႈပႃႇတီႇၵေႃႈႁဵတ်းလႆႈယူႇ သင်ဝႃႈမၢႆမီႈၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၸွမ်းတြႃးယူႇၼႆ ပႃႇတီႇၼၼ်ႉ တင်ႈမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈလႆႈၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ထုၵ်ႇလီသႂ်ႇၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽွမ်ႉလႆႈၸႂ်ၵၼ်၊ ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း၊ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵႃႉၶၢႆ ႁႂ်ႈၼႃႈဝၢၼ်ႈၼႃႈဢိူင်ႇ လႄႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵႅၼ်ႇၶႅင်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ပေႃးၼႆၸိုင် မၢႆမီႈတြႃးႁိုဝ်ဢမ်ႇတြႃးၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေယူႇလွတ်ႈလႆႈ လႄႈႁူမ်ႈႁႅင်းၵၼ်လႆႈ။ ၽႂ်မႃးပႄႉၵိၼ်လူလၢႆ ၽွမ်ႉၵၼ်ၵႅတ်ႇၶႄ လုၵ်ႉၼႄၵၢင်ၸႂ်၊ ဢဝ်လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၼွၵ်ႈလုတ်ႉတေႃႇ၊ ၼႂ်းလုတ်ႉတေႃႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးပႃႇတီႇတႆး ယင်းလီသေမီးၵွၼ်ႇ၊ ပေႃးဢမ်ႇမီးပႃႇတီႇတႆးၼႂ်းလုတ်ႉတေႃႇၸိုင် လုတ်ႉတေႃႇၼၼ်ႉ မိူၼ်တင်းႁုင်ၽၵ်းဢမ်ႇလႆႈသႂ်ႇၵိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၵမ်ႇၽႃႇၵေႃႈ ယင်းတေၸၢင်ႈယူႇၽၢႆႇလင်ၵူၼ်းမိူင်းသေ ၸွႆႈထႅမ်ၵမ်ႉထႅမ်လႆႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈၼႆ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်တေမႃးၽၢႆႇၼႃႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ၵူႈပႃႇတီႇ လီဝူၼ်ႉၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈတူၵ်းပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းပိူၼ်ႈထႅင်ႈၼၼ်ႉ ယွၼ်းပူၵ်းတိုၼ်ႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ပၢႆၵမ် − မွၵ်ႇသဵဝ်ႈ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း