ၵၢၼ်သူင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်လႆႈမႃးၼႂ်းၼမ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶၢႆဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း လူတ်းယွမ်းလူင်း မွၵ်ႈ 80 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇ

ၼႂ်းပီႊ 2020-2021 တေႃႇထိုင်လိူၼ်ထူၼ်ႈပႅတ်ႇ (August 2021) ၶၢဝ်းတၢင်း 11 လိူၼ်ၼႆႉ ငိုၼ်းၶဝ်ႈ ဢၼ်လႆႈတီႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢၼ်လႆႈမႃးၼႂ်းၼမ်ႉ ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ သူင်ႇၶၢႆဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ပေႃးတႅၵ်ႈၼိူင်းၵၼ် တင်းငိုၼ်းၶဝ်ႈ မိူဝ်ႈပီႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၼႆၸိုင် တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ လူတ်းယွမ်းလူင်းယူႇမွၵ်ႈ 80 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပီႊပူၼ်ႉမႃး ပီႊ 2019-2020 ၶၢဝ်းတၢင်း 11 လိူၼ် ငိုၼ်းဢၼ်လႆႈမႃးတီႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်လႆႈမႃးၼႂ်းၼမ်ႉ ၶၢႆဢွၵ်ႈၼွၵ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ တေမီးယူႇ 789 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေတႃႉ တႃႇၼႂ်းပီႊ 2020-2021 ၼႆႉ ငိုၼ်းၶဝ်ႈဢၼ်လႆႈတီႈ သူင်ႇၵုၼ်ႇၶၢႆဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ မီးယူႇမွၵ်ႈ 706 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆႉၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၼၼ် တႃႇႁႂ်ႈပေႃးတေပဵင်းငိုၼ်းၶဝ်ႈ ဢၼ်လႆႈမိူဝ်ႈပီႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တေလူဝ်ႇယူႇထႅင်ႈ မွၵ်ႈ 80 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်လႆႈမႃးၼႂ်းၼမ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ လႆႈသူင်ႇၶၢႆဢွၵ်ႇပၼ် မိူင်းၶႄႇ လႄႈ မိူင်းထႆး ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသေ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼွၵ်ႈမိူင်းထႅင်ႈ 40 မိူင်း ႁူမ်ႈပႃး မိူင်းၼႂ်းယူးရူပ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ယၢမ်ႈလႆႈႁပ်ႉယူႇၽွင်ႈ ၵူၺ်းၼႃႇ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉၽွၼ်းယွၼ်ႈ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ပိူင်ႈၼိုင်သေ ယၢမ်းလဵဝ် ၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်လႆႈမႃးၼႂ်းၼမ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လႆႈသူင်ႇၶၢႆဢွၵ်ႇၼႆႉ လူတ်းယွမ်းလူင်းမႃးယူႇဝႃႈၼႆ။

ပီႊပူၼ်ႉမႃး 2019-2020 ၼႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းသေ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၵႃႉၶၢႆတေႃႇၵၼ် ၸိူင်ႉထိူင်းႁိုင်ၵႂႃႇယူႇ ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈတိူဝ်းသူင်ႇပႃ ဢၼ်လဵင်ႉဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉ ၶၢႆတေႃႇ မိူင်းၼႂ်းယူးရူပ်ႇ လႄႈ ၵၢၼ်သူင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်လႆႈမႃးၼႂ်းၼမ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပီႊပူၼ်ႉၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်လႄႈ ၼမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇယူႇသေ ငိုၼ်းၶဝ်ႈဢၼ်လႆႈမႃး ၼႂ်းပီႊပူၼ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈဝႃႈ သုင်သုတ်းလိူဝ် ဢၼ်ယၢမ်ႈလႆႈမႃး ပေႃးၼပ်ႉတူၺ်းတူဝ်ၼပ်ႉငိုၼ်းၼႆႉ မီးယူႇ 860 လၢၼ်ႉ တေႃႇလႃႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း