ၵၢၼ်းငၢၼ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉၼၼ်ႉ မီးယူႇပဵၼ်ၶိုင်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ)ၼႆႉ ယူႇတီႈ ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ (World Bank) သေ ဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မွၵ်ႈ 500 ဢၼ်ၼႆႉ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼၼ်ႉ မီးယူႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇသီႇသိပ်းသီႇ (44%) ဝႃႈၼႆ။

ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ် ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၸွမ်း ၵၢၼ်ငၢၼ်းလႄႈ ငဝ်းလၢႆးပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႄႇဢဝ်လိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်းသွင် ပီႊ 2020 (December 2020) ထိုင် လိူၼ်ထူၼ်ႈပႅတ်ႇ ပီႊ 2021 (August 2021) သေ ပၼ်ၸိုဝ်ႈၽိုၼ်လိၵ်ႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉၼၼ်ႉဝႆႉဝႃႈ ၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ၽွၼ်းယွၼ်ႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပွၵ်ႈၵမ်း 8 ဝႃႈၼႆ။

ၵၢၼ်ငၢၼ်းၵမ်ႈပႃႈၼမ် ဢၼ်လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ ၵၢၼ်ႁဵတ်းၵုၼ်ႇဢွၵ်ႇ၊ လၢၼ်ႉၶၢႆသူင်ႇဢွၵ်ႇ လႄႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း တေႃႉသူင်ႇၵႂႃႇမႃးၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ႁဵတ်းၵုၼ်ႇဢွၵ်ႇ လႄႈ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ တူဝ်ၼပ်ႉဢၼ်ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ တေမီးယူႇမွၵ်ႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသၢဝ်းပႅတ်ႇ (28%) ၼႂ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တင်းသဵင်ႈသေ ၵၢၼ်ငၢၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်း Digital ၸိူဝ်းၼႆႉၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈထႅင်ႈသၢမ်လိူၼ်ၼႆႉ သင်ဝႃႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း လႄႈ ငဝ်းလၢႆးပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈသေ လီၶိုၼ်ႈၶိုၼ်းမႃးၼႆၸိုင် ၼႂ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း 500 ဢၼ်ၼၼ်ႉ တႃႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇပႅတ်ႇ (8%) ၼႆႉ တေလႆႈၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းတေႉတေႉသေ ၵၢၼ်ငၢၼ်းတႃႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇသိပ်းၵဝ်ႈ (19%) ၼႆႉ တေလႆႈ လူတ်းယွမ်း ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သေ ၵၢၼ်ငၢၼ်းမွၵ်ႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသိပ်းသီႇ (14%) ၼႆႉၵေႃႈ တေလႆႈလူတ်းယွမ်းငိုၼ်းလိူၼ် ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၵႂႃႇယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း