ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၽၢႆႇတၢင်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၶႄႇ လႆႈၶၢတ်ႇၵႂႃႇ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19

မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 August 2020 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၶႄႇ တေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 1 ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆတေႃႇၵၢၼ် ဢၼ်သွင်မိူင်း လႆႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပႆႇၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ လႄႈ ပႆႇယႃႉ လွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီး မိူင်းဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇသွင်မိူင်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၽၢႆႇတၢင်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၶႄႇ လႆႈၶၢတ်ႇၵႂႃႇ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19

ၸွမ်းၼင်ၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ဢၼ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၶႄႇ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉ မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီႊ 2020 လိူၼ် January (လိူၼ်ထူၼ်ႈၼိုင်ႈ)ၼၼ်ႉ တႃႇၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီႊၼႆႉ ၶႄႇတူၵ်း လူင်းတေသူင်ႇၵုၼ်ႇမိူင်းၶႄႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵႃး၊ ၼမ်ႉမၼ်း လႄႈ ၶူဝ်းသူၼ်ၶူဝ်းႁိူၵ်ႈ ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်း မိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တႃႇ 200 ပီႇလီႇယၼ်ႇ တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းႁူၵ်းလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လွင်ႈသူင်ႇၵုၼ်ႇမိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈၸိူင်ႉထိူင်းႁိုင်ယူႇ ယွၼ်ႉၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တူဝ်ႇၼႄႇထရမ်ႉ သၢၼ်ၶတ်းၵၼ်တင်းၶႄႇ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇသွင်မိူင်း ၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်မႃး ပၢင်ၵုမ်တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 1 ၼႂ်းပီႊ 2020 ဢၼ်တေပဵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၽုၵ်ႇၼႆႉ ၸွင်ႇတေပဵၼ်ယူႇႁိုဝ် ဢမ်ႇပဵၼ်ႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁၼ်သွင်မိူင်းၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် သေတႃႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းမိူင်းၶႄႇတႄႉ လၢတ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 13 August 2020 ဝႃႈ တႃႇသွင် မိူင်းတေၸၢင်ႈလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၼႆႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေလႆႈသၢင်ႈငဝ်းလၢႆး မၼ်းပၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတီႈမိူင်းၶႄႇၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 2 တႃႇၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉသမ်ႉ ၸွင်ႇတေပဵၼ်လႆႈယူႇႁိုဝ် ဢမ်ပဵၼ်လႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵႂၢမ်းထၢမ်ယူႇထႅင်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ လိူၼ် November (လိူၼ်ထူၼ်ႈ11) ၼႆႉ တီႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေမီးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပၼ်ႁႃ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၶႄႇ တႄႇပဵၼ်မႃး ၸိူင်ႉႁိုဝ် ?

ဝၢႆးသေ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၶႄႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆတေႃႇၵၼ် မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီႊ 2020 ၼႆႉမႃးလၢႆလိူၼ်ၵူၺ်း သွင်မိူင်းၼႆႉ လႆႈမီးလွင်ႈၸတ်ႉၸႂ်ၼိူဝ်ၵၼ်လႄႈ ၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်မႃး ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်တႄႇပေႃႇပဵၼ်တီႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ႁၢႆးႁႅင်းထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁဵတ်းမၢႆမီႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈမႂ်ႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်းတီႈ ၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႇ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆတေႃႇၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇလႄႈ တူဝ်ႇၼႄႇထရမ်ႇ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ယင်းသင်ႇပိၵ်ႉပႅတ်ႈပႃး သၢႆၼႅင်ႈဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ ၶႄႇ လႄႈ ဢႅပ်း Tik Tok ဢိၵ်ႇပႃး WeChat ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

 တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း