ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ် မျႃႉဝတီႇ−မႄႈသွတ်ႇ တေတႄႇၶိုၼ်းမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး တၢင်ႇၵုၼ်ႇ ဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ မိူင်းထႆးၼႆလႄႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇထႆးလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ် မျႃႉဝတီႇ−မႄႈသွတ်ႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (8) ဝၼ်းၼၼ်ႉ တေၶိုၼ်းတႄႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵႃႉၶၢႆတေႃႇၵၼ် မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ဝႃႈၼႆ။

ဢူးတေႇၸႃႇဢွင်ႇ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸႄႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇၵေႃႈလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ− ၽၢႆႇထႆးၶဝ် ပွင်ႇလႅင်းမႃး တႃႇၶိုၼ်းပိုတ်ႇၽုၺ်ႇလၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ်သေ ၵႃႉၶၢႆတေႃႇၵၼ်ၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇ တီႈသုၼ်ၵၢင် BCF Zone ႁိမ်းၶူဝ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် မျႃႉဝတီႇ−မႄႈသွတ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆတေႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၵူႈၵေႃႉ တေလႆႈသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း၊ မိူဝ်ႈၽွင်း တေႃႉတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ၼိူဝ်ၵႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈၵေႃႉၼိုင်ႈတေလႆႈယူႇႁၢင်ႇၵႆၵၼ် တီႈဢေႇမၼ်းမွၵ်ႈ 3 မီႇတိူဝ်ႇ (6 ထတ်း) ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ မိူင်းထႆး သင်ႇၵိုတ်းယိုတ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ် ၶူဝ်ၶၢမ်ႈမိူင်း မၢႆ(2)  မျႃႉဝတီႇ−မႄႈသွတ်ႇဝႆႉ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18−25 October 2020 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (8) ဝၼ်းသေ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ တဵမ်ၵႂႃႇယဝ်ႉလႄႈ ၽၢႆႇထႆးၶဝ် ၸင်ႇလႆႈပွင်ႇလႅင်း တႃႇတေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး Thairath ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ မိူင်းထႆးလႄႈ ၽၢႆႇၵုမ်းထိင်းလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 မိူင်းထႆး ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်တီႈ ဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇသေ ၸင်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းဝႃႈ ဝၼ်းထီႉ 27 October 2020 တေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇလၢၼ်ႇၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ် လႄႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်း မႄႈသွတ်ႇ ဢၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ဝႆႉ တႃႇသွင်ပွၵ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႂႃႇမႃးလႆႈၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ပုၼ်ႈတႃႇႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈတႄႉ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 26 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) တႄႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇသွၼ်ၶိုၼ်းလႆႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ်ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆး ၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵူၼ်းမိူင်းမႄႈသွတ်ႇ (10,177) ၵေႃႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ၊ ဢမ်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈလႄႈ လႆႈဝႃႈ ၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ယဝ်ႉသေ ၸင်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းတႃႇတေၶိုၼ်းပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ လၢၼ်ႇၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ်ၶိုၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၽွင်းလၢၼ်ႇၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ် မျႃႉဝတီႇ−မႄႈသွတ်ႇ တႄႇၵိုတ်းယိုဝ်းလွင်ႈၵႃႉၶၢႆ တေႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၽင်ႇမိူင်းထႆး မွၵ်ႈ (50) လမ်းလႄႈ ၽင်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  မွၵ်ႈ (100) လမ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵိုတ်းပႂ်ႉဝႆႉၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ပႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းတေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ လၢၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ လႅၼ်လိၼ်ၼႆယဝ်ႉ။
ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆမိူင်းထႆးၶဝ် ဢမ်ႇပႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းလႆႈႁိုင်လႄႈ ၶိုၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၸႂ်ႉ သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး လၢၼ်ႇၵႃႉၶၢႆၶူဝ်ၶၢမ်ႈမိူင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း−မႄႈသၢႆ သေ သူင်ႇၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆမႃးၸူးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း