ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႇဢမ်ႇမီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ပႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းၼိုင်ႈ

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၸုမ်းယုၵ်ႉမုၼ်းလွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း လႄႈ လွင်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ Freedom House ဢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းပၵ်းယူႇဝႆႉတီႈ ဝဵင်းလူင်ဝဵင်းလူင်ဝေႃႇသျိင်ႇတၼ်ႇ (Washington, D.C.) ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူင်းဢၼ်မီးလွင်ႈၵုမ်းထိင်း ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း ယွၼ်ႉၸႂ်ႉဢိၼ်တိူဝ်ႇၼႅတ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ မိူင်းပေႇလႃႇႁုတ်ႉသ် ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၸုမ်း Freedom House သေ  လၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်း လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်း 41 မိူင်း ၶၢဝ်းတၢင်း 11 ပီႊၼၼ်ႉ ႁၼ်လႆႈဝႃႈ လွင်ႈၵုမ်းထိင်းၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႇ ၼၼ်ႉ သုင်ၶိုၼ်ႈႁႅင်းတေႉတေႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ထူၼ်ႈသွင် (February 2021) ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးၵၢၼ်တတ်းၶၢတ်ႇ လႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႇ၊ ပိၵ်ႉဢိုတ်းလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း Social Media လၢႆဢၼ်လၢႆမဵဝ်း လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေလႆႈၶေႃႈမုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် ၵူၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း Social Media ၼၼ်ႉၵေႃႈ တဵၵ်းႁႂ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ်ၶဝ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိူင်ႈဢၢႆႇထီႇ ဢၼ်လၵ်ႉၶေႃႈမုၼ်း ၵူၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပွတ်းၵၢင် လႄႈ 10 ၸႄႈဝဵင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းၶၢင်ၼႆႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယင်းတိုၵ်ႉပိၵ်ႉဢိုတ်း ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႇဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း