ၵႃးတေႃႉတၢင်ႇငိုၼ်း ယေးငိုၼ်း AYEYARWADY BANK ၺႃးၸူၼ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 September 2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ လူတ်ႉၵႃးတေႃႉတၢင်ႇငိုၼ်း ယေးငိုၼ်း AYEYARWADY BANK လမ်းၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၸူၼ်ပွတ်းတၢင်း ၽွင်းတိုၵ်ႉဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းဢိၼ်းတၵေႃႇ တိူင်းပႃႇၵိူဝ်လႄႈ ငိုၼ်းၼႂ်းလူတ်ႉၵႃးၼၼ်ႉ ပႃးၵႂႃႇသီႇႁဵင်လၢၼ်ႉပၢႆ (ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ) ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဢၼ်ၸူၼ်ၵႃးတေႃႉတၢင်ႇငိုၼ်း ယေးငိုၼ်း AYEYARWADY BANK ၼႆႉ ၼုင်ႈၶူဝ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈသေ ပႃးတင်းၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ယေးငိုၼ်း AYEYARWADY BANK ထုၵ်ႇၺႃးၸူၼ်ၼႆႉသေ တေၵပ်းၵၢႆႇၵၼ်တင်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းယေးငိုၼ်းသေၵေႃႉၵေႃႉ ဢၼ်ႁူႉလွင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းယေးငိုၼ်း လီလီၼၼ်ႉၼႆလႄႈ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တီႉၺွပ်းဝႆႉ ၵူၼ်းႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ယေးငိုၼ်း 5 ၵေႃႉ ဢၼ်မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၵၢၼ်ၸူၼ်ငိုၼ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈယေးငိုၼ်း AYEYARWADY BANK ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ “ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ်တႄႉၵေႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လႆႈတီႉၺွပ်းဝႆႉ ၵူၼ်းႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ယေးငိုၼ်း 5 ၵေႃႉ၊ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး 2 ၵေႃႉ၊ ၽၢႆႇငိုၼ်း Currency 2 ၵေႃႉ လႄႈ ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ 1 ၵေႃႉ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3 September 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ယေးငိုၼ်း KBZ Bank ဢၼ်မီးတီႈႁိမ်း ၵၢတ်ႇလူင်ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ ထုၵ်ႇၺႃးၵူၼ်းၸူၼ် ၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇမွၵ်ႈ ၼိုင်ႈပၢၵ်ႇလၢၼ်ႉပျႃး မိူၼ်ၵၼ်။

ဝၢႆးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်း လူၺ်ႈဢမ်ႇတြႃးယဝ်ႉ ၶၼ်ငိုၼ်းၵေႃႈတူၵ်း၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵေႃႈတူၵ်း၊ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် လိူင်ႇၼမ်မႃး၊ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပွၵ်ႈထူၼ်ႈသၢမ် တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵေႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမႃးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၵိၼ်းၶၢၼ်ၸႂ် ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း